Miroslav - odkanalizování ul. Údolní

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Miroslav
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0000976
Zahájení projektu: 31. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je odkanalizování převážné části ulice Údolní v Městě Miroslav a současně přepojení stávajících stok (F, G a H) do navrhované kanalizace s následným odvedením odpadních vod na ČOV. Je navržena koncepce řešení jak nové splaškové kanalizace, tak i přepojení stávající jednotné kanalizace s převedením všech odpadních vod no níže položené stávající stoky (K) v ulici Kostelní. Jedná s o liniovou stavbu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 033 327,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 064 704,92 Kč
 
Celková částka: 9 464 044,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena