Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Developmen

Anglicky: European Agricultural Fund
Synonyma:

EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU a je součástí ESI fondů. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena