Vrchní ministrský rada - metodik/čka strategické práce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodika/čky strategické práce

Datum vystavení 08.09.2020
Datum platnosti 24.09.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Č.j.: MMR-48132/2020-94
Datum: 8. září 2020
 
 
Státní tajemnice ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle  § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. místa MMR_889 vrchního ministerského rady – metodika/čky strategické práce, v oddělení urbánní politiky a strategií, odboru regionální politiky, v oboru služby 39 – Regionální rozvoj a 38 – společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 
Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2020.
 
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
 
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
1) Koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu nového programového období politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů;
2) Aktivně se podílí na činnostech pracovních skupin a platforem zaměřených na přípravu strategických podkladů (hospodářská strategie, strategie regionálního rozvoje, Národní investiční plán, apod.) pro programové období politiky soudržnosti 2021+;
3) Zodpovídá za implementaci metodických nástrojů strategického řízení ESI fondů (viz opatření v rámci specifického cíle 1.3 Implementačního plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a specifického cíle 3.4 koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030); 
4) Zodpovídá za uplatňování Metodiky přípravy veřejných strategií v praxi, vytváří prostředí pro další aktualizaci Metodiky přípravy veřejných strategií, navrhuje její doplnění o další nástroje, příp. šablony;
5) Navrhuje provázání Metodik přípravy strategií na národní, krajské a obecní úrovni; k tomu účelu stanovuje celkové jednotné metodické prostředí tvorby strategií;
6) Navrhuje úpravy a spravuje webový portál strategické práce ČR, který je v gesci MMR;
7) Zajištuje metodickou podporu při zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe, při rozvoji nástrojů k podpoře udržitelného rozvoje a jejich zohlednění při rozvoji veřejné správy a strategického řízení a plánování;
8) Zajišťuje provázanost cílů Implementačního plánu ČR 2030 se strategickými a koncepčními materiály zaměřenými na rozvoj regionů a obcí;
9) Zajišťuje činnost Expertní skupiny pro strategickou práci MMR (ESSP);
10) Zajišťuje činnost Expertní poradní skupiny MMR pro budoucnost politiky soudržnosti (EPOS);
Zajišťuje činnosti v oblasti strategické práce a udržitelného rozvoje vůči Radě vlády pro udržitelný rozvoj a Radě vlády pro veřejnou správu, včetně účasti v jejích Řídících výborech a platformách.

 
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. září 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodika/čky strategické práce č. j. MMR-48132/2020-94“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4]
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 
2. splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 10/2020, č. j. 48027/2020, kterým je znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[6].
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazující úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti.
 
 
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis
 
 
 
 
Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 
 
 
 
 
Přílohy:
´1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady – metodika/čky strategické práce.
 
 
 
Na úřední desce zveřejněno dne:
Z úřední desky sejmuto dne:

 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[6] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena