Vrchní ministerský rada v oddělení řízení programů v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: koordinace a metodické usměrňování realizace politiky vnitřních věcí v České republice v rámci programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; podílení se na vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, monitorování a hodnocení programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; koordinace přípravy a revizí programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; koordinace činností související s ukončováním a uzavřením programového období; koordinace přípravy ročních plánů výzev a výzev Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz pro předkládání žádostí o podporu a zajištění procesu hodnocení a výběru projektů; plánování, sledování a vyhodnocování postupu implementace programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; koordinace tematických nástrojů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; zajišťování plnění požadavků na publicitu a informování o programech Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz včetně plánování akcí publicity a správy webových stránek; zajišťování výkonu funkce sekretariátu monitorovacích výborů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; sledování a vyhodnocování komplementarit programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz s dalšími finančními nástroji Unie; příprava zpráv o provádění programů; vyjednávání evropského právního rámce pro fondy v oblasti vnitřních věcí; koordinace a zajišťování ukládání dokumentace vztahující se ke spravovaným oblastem dle příslušných pravidel; zastupování řídicího orgánu v rezortních a mezirezortních skupinách, na oficiálních i neformálních zahraničních a tuzemských jednáních k problematice Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; podle pokynů představených plnění dalších služebních úkolů, které patří do výše uvedeného oboru služby.

Datum vystavení 13.01.2022
Datum platnosti 01.02.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vrchního ministerského rady
v oddělení řízení programů;
toto služební místo je zařazeno v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
 
Č.j.: MV-6616-3/SP-2022                                                                                                   
Praha 12. ledna 2022
 
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení řízení programů, v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, ID 30365024, v oborech služby:
24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2029 dle platné systemizace služebních a pracovních míst.

Předpokládaným termínem nástupu do služby je duben 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: koordinace a metodické usměrňování realizace politiky vnitřních věcí v České republice v rámci programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; podílení se na vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, monitorování a hodnocení programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; koordinace přípravy a revizí programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; koordinace činností související s ukončováním a uzavřením programového období; koordinace přípravy ročních plánů výzev a výzev Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz pro předkládání žádostí o podporu a zajištění procesu hodnocení a výběru projektů; plánování, sledování a vyhodnocování postupu implementace programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; koordinace tematických nástrojů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; zajišťování plnění požadavků na publicitu a informování o programech Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz včetně plánování akcí publicity a správy webových stránek; zajišťování výkonu funkce sekretariátu monitorovacích výborů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; sledování a vyhodnocování komplementarit programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz s dalšími finančními nástroji Unie; příprava zpráv o provádění programů; vyjednávání evropského právního rámce pro fondy v oblasti vnitřních věcí; koordinace a zajišťování ukládání dokumentace vztahující se ke spravovaným oblastem dle příslušných pravidel; zastupování řídicího orgánu v rezortních a mezirezortních skupinách, na oficiálních i neformálních zahraničních a tuzemských jednáních k problematice Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; podle pokynů představených plnění dalších služebních úkolů, které patří do výše uvedeného oboru služby.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 1. února 2022
, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mvcr.cz  nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu ID: krk34e3.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení řízení programů, v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, ID 30365024, č.j.: MV-6616-3/SP-2022“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/občankou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.
Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel/ka, který/á není státním občanem/státní občankou České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval/a alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
 1. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 1. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[4];
Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 1. dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 1. Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 a) a b) zákona služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 44/2021, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších předpisů:
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[8];
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;
 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím podle právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
  a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude v případě jeho zařazení následně postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
 
Bližší informace k vykonávaným činnostem na služebním místě Vám poskytne:
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Mgr. Ondřej Houda
tel. +420 974 815 072
e-mail: ondrej.houda@mvcr.cz
 
Bližší informace k personálním záležitostem Vám poskytne:
Odbor personální
Ing. Miloslava Baďurová
tel. +420 974 833 241
e-mail: miloslava.badurova@mvcr.cz
 
Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů, a proto vítá zájem žadatelek i žadatelů.
       
RNDr. Josef Postránecký   
státní tajemník v Ministerstvu vnitra
 
[1] Formulář žádosti tvoří příloha č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[8] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena