Vrchní ministerský rada v oddělení pro mezinárodní spolupráci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci

Datum vystavení 19.11.2020
Datum platnosti 06.12.2020
Smluvní vztah Služební poměr
Č.j.:          MMR-64343/2020-94
Datum: 18. listopadu 2020
 
Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_182, vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci, v oddělení pro mezinárodní spolupráci,v odboru mezinárodních vztahů, v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2021.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
 
Služba zahrnuje zejména:
1) zabezpečuje celkovou koordinaci mezinárodních a EU záležitostí v okruhu působnosti ministerstva vůči mezinárodním organizacím, zejména EU, OSN, OECD atd.;
2) vypracovává dokumenty týkající se spolupráce ministerstva v oblasti mezinárodních a EU záležitostí pro jednání vlády, Parlamentu ČR, Rady hospodářské a sociální dohody a dalších jednání vlády s jejími poradními orgány;
3) vypracovává stanoviska pro ministryni/ministra k bodům vládní agendy týkající se mezinárodní spolupráce a stanoviska ministerstva v rámci meziresortního připomínkového řízení v mezinárodní oblasti;
4) zajišťuje a koordinuje vytváření odborných podkladů v oblasti zahraničních styků ministerstva s mezinárodními organizacemi;
5) zajišťuje a koordinuje vytváření odborných podkladů v oblasti zahraničních styků ministerstva s mezinárodními organizacemi;
6) podílí se na přípravě pozic ministerstva k dokumentům EU a jiným mezinárodním dokumentům v rámci celého schvalovacího procesu;
7) spolupracuje při přípravě a realizaci projektů v rámci programového období 2014-2020, podílí se na věcném zaměření zadávacích dokumentací pro zakázky spojené s přípravou příslušných projektů OPTP;
8) zajišťuje, ve spolupráci s dalšími útvary sekce interní a externí jednání pracovních, poradních a konzultačních skupin k programovému období 2014-2020 a přípravě programového období 2021-2027, zajišťuje přípravu jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy a zabezpečuje výkon jejího sekretariátu;
9) vypracovává podklady pro mezinárodní prezentaci ministerstva v aktivitách kohezní politiky EU;
10) zajišťuje přípravu, podklady a účast za ministerstvo na jednání Výboru pro EU na pracovní i vládní úrovni, zabezpečuje správu databáze Úřadu vlády ČR Databáze evropských politik (DAP), řeší otázky gestorství (spolugestorství) ministerstva ve vztahu k ostatním ústředním orgánům státní správy a spolupracuje s věcně příslušnými útvary ministerstva při zajišťování stanovisek pro Výbor pro EU a zapojení ministerstva do veřejných konzultací EU;
11) podílí se na realizaci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících EU fondy v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027 dle příslušných předpisů;
12) podporuje rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců působících v rámci implementační struktury ŘO prostřednictvím nastavení jednotného horizontálního Systému vzdělávání;
13) podporuje účast zaměstnanců implementační struktury EU fondů na tuzemských i zahraničních vzdělávacích akcích.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. prosince 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci, č.j. MMR 64343/2020-94“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
 
2) splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 12/2020, č.j.: 54767/2020, kterým je znalost anglického jazyka odpovídající 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[7]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti;
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis
c) doklad prokazující jazykovou znalost - bod 2)
 
 
                               Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
              státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 
 
 
 
Přílohy:
1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci.
 
 
Na úřední desce zveřejněno dne:
Z úřední desky sejmuto dne:


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[7] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena