Vrchní ministerský rada v oddělení evropského a mezinárodního práva (MMR) - Praha

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_174, vrchního ministerského rady v oddělení evropského a mezinárodního práva, v oddělení evropského a mezinárodního práva, v odboru mezinárodních vztahů, v oboru služby 22 – Legislativa a právní činnost a 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 13.11.2020
Datum platnosti 02.12.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2021.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.
 
Služba zahrnuje zejména:
1) tvoří návrhy nejsložitějších systémů právních úprav, včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády;
2) tvoří návrhy koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů EU nebo je komplexně posuzuje v připomínkovém řízení nebo zpracovává zásadní komplexní stanoviska k těmto předpisům, a to i ve vazbě na právní závazky ČR vyplývající z Dohody o partnerství;
3) koordinuje a metodicky usměrňuje realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o Partnerství pro programové období 2014-2020, případně jiných dokumentů obdobného významu);
4) podílí se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci pro programové období 2014-2020 a programové období 2021 - 2027, koordinačního a metodického orgánu odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti;
5) poskytuje právní podporu a spolupracuje s dalšími útvary MMR při zajištění jednotného metodického prostředí, jednotného národního rámce pro programové období 2014-2020 a 2021 – 2027, a to zejména v oblasti legislativy, navrhuje vhodná doporučení a poskytuje metodickou podporu pro řídicí orgány v oblasti práva;
6) identifikuje rizikové faktory v legislativní oblasti ovlivňující implementaci Dohody o partnerství, navrhuje nápravná opatření a doporučení pro zefektivnění implementačního systému;
7) podílí se na zajištění obsahové náplně pracovních skupin a platforem MMR, zejména zodpovídá za organizaci a přípravu platformy PS Legal, a účastní se příslušných jednání;
8) podílí se na přípravě podkladů a prezentací pro jednání NOK, tvoří podklady pro materiály a dokumenty připravované na úrovni NOK;
9) poskytuje právní stanoviska, konzultace a poradenství v oblasti fondů EU;
10) zajišťuje spolupráci s odborem kompatibility Úřadu vlády při zabezpečování procesu sbližování práva ČR s právem ES podle příslušných usnesení vlády;
11) zpracovává stanoviska pro ministra k návrhům mezinárodních smluv předložených vládě k projednání a vypracovává návrh konečného stanoviska ministerstva k návrhům mezinárodních smluv a dalších dokumentů v rámci meziresortního připomínkového řízení;
12) odpovídá za zabezpečování vyjádření, jakým způsobem je v návrhu právního předpisu vypracovaného ministerstvem promítnut obsah a účel příslušných mezinárodních smluv (tzv. doložka slučitelnosti s mezinárodními smlouvami);
13) koordinuje aktivity jednotlivých odborů ministerstva v rámci mezinárodní spolupráce realizované na základě mezinárodních smluv;
14) spolupracuje s věcně příslušnými útvary na řešení právních a legislativních problémů souvisejících s čerpáním zdrojů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;
15) spolupracuje na přípravě strategických dokumentů v oblasti kohezní politiky pro období 2014 -2020 a při přípravě programového období 2021+, podílí se na implementaci Dohody o partnerství;
16) zajišťuje komunikaci MMR s členskými státy EU v rámci systému IMI (Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu);
17) vykonává pozici resortního koordinátora agendy SOLVIT (systém neformálního řešení sporů na vnitřním trhu EU);
18) vykonává činnosti související s funkcí resortního koordinátora pro uznávání odborné kvalifikace.
 
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 2. prosince 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení evropského a mezinárodního práva,
č.j. MMR 63095/2020-94“.

 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel který:
1)  splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a)  je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b)  dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)   je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
d)  je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
e)  dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu
o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle
§ 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f)    má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
2)  splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 6/2020, č.j.: 30327/2020, kterým je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to právního zaměření;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom);
 
3)  splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 6/2020, č.j.: 30327/2020, kterým je znalost anglického jazyka odpovídající 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[7]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti; 
 
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
a)  strukturovaný profesní životopis
b)  motivační dopis
c)   doklad prokazující jazykovou znalost - bod 3)
 
 
 
    Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
              státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 
 
 
 
 
Přílohy:
1.    Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení evropského a mezinárodního práva.
 
 
Na úřední desce zveřejněno dne:
Z úřední desky sejmuto dne:
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[7] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena