Vrchní ministerský rada v odboru strategie dekarbonizace ekonomiky (oddělení dekarbonizace průmyslu a energetiky) - MŽP (Praha)

Státní tajemnice Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 000924 Vrchní ministerský rada v odboru strategie dekarbonizace ekonomiky (oddělení dekarbonizace průmyslu a energetiky), se služebním působištěm v Praze. Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 52 - Ochrana přírody a krajiny.

Datum vystavení 10.07.2024
Datum platnosti 30.07.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti
 • Tvorba celostátní koncepce ochrany klimatu v oblasti dekarbonizace v průmyslu a energetice.
 • Příprava koncepcí a nástrojů pro dekarbonizaci průmyslu, tvorba stanovisek a pozic k návrhům (vč. legislativních) jiných aktérů v této oblasti. (Průmysl musí projít razantní změnou, ovšem portfolio řešení pro některé sektory (výroba cementu, oceli, chemický průmysl apod.)je omezenější. Proto je třeba aktivně sledovat evropské a celosvětové trendy a vývoj trhu v odvětví.
 • Příprava koncepcí a nástrojů pro dekarbonizaci energetiky (elektroenergetiky, teplárenství, plynárenství), včetně konceptu tzv. akceleračních zón, tvorba stanovisek a pozic k návrhům jiných aktérů v této oblasti.
 • Odborná garance pro návrhy využití prostředků z dotačních titulů MŽP, které jsou k dispozici pro oblasti průmyslu a energetiky.
2. Údaje o podmínkách výkonu služby
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2026. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. září 2024.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Služební místo je hrazeno z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu (Národní plán obnovy).
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx
 
Služební úřad poskytuje následující benefity:
 • pružná služební doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z FKSP formou osobního konta zaměstnance (lze využít na penzijní připojištění, rekreaci, kulturu, vzdělávání a tělovýchovu, knihy, vitamínové doplňky, dioptrické brýle, optické pomůcky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.),
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva
 • 1 den volna k zajištění osobních záležitostí
 • 5 dnů studijního volna k individuálním studijním účelům
 • možnost částečného výkonu služby na home office.
 
V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.
3. Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“)
podané ve lhůtě do 30. července 2024,
tj. v této lhůtě 
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10Praha 10,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mzp.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 9gsaax4.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000924“. 
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Veškeré informace včetně příloh naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/SM_000924_2024_cervenec

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena