Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, Auditní orgán, Ministerstvo financí (MF) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečující koordinaci a výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 3246, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Datum vystavení 13.02.2020
Datum platnosti 28.02.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
 • Služební působiště Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je duben 2020.
 • Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo jmenována osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.
 

Náplň činností:

 • vytváření a zajišťování jednotného systému ochrany finančních prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU, zejména v oblasti auditů;
 • tvoření dlouhodobé koncepce a metodické usměrňování jednotného systému finanční kontroly / auditu zahraničních prostředků;
 • koordinování výkonu auditů finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, zabezpečování jejich jednotného výkon a kvality výstupů auditní činnosti;
 • zpracování ročních a střednědobých plánů auditní činnosti odboru a zodpovídání
  za jejich naplňování;
 • zabezpečování zpracování auditní strategie a její aktualizování podle nařízení EU
  a popisů řídích kontrolních systémů za oblast AO podle předpisů EU;
 • zabezpečování zpracování podkladů a materiálů pro přípravu roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě předkládané spolu s návrhem SZÚ;
 • zabezpečování zpracování zpráv, stanovisek, resp. výroku auditora, atp. za oblast finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU podle předpisů EU za vybrané operační programy;
 • zodpovídání za přípravu a zpracování prohlášení o částečném uzavření operačního programu, včetně zpracování souvisejících zpráv a reportů;
 • zodpovídání za koordinaci auditních zpráv, vyhodnocování výsledků vykonaných auditů systému a auditů operací; přezkoumávání nálezů z provedených auditů
  a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání prostředků poskytovaných
  v rámci politiky soudržnosti EU;
 • zabezpečování výkonu auditů informačních systémů (Viola, MS2014+ a SZIF), horizontálních subjektů koordinace a řízení operačních programů (PCO, NOK), účetní závěrky a zodpovídání za koordinaci auditů finančních nástrojů
  a horizontálních auditů;
 • účastnění se jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími
  se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU, účastnění se auditních misí EK a EÚD a nadnárodních externích auditorských firem;
 • zabezpečování účasti zástupců odboru na odborných pracovních skupinách včetně poskytování odborných a oponentních stanovisek;
 • spolupracování na zpracování podkladů pro rozkladovou komisi pro projednání
  a posouzení rozkladů podaných proti rozhodnutím vydaným podle zákona
  č. 106/1999 Sb. (§ 152 zákona č. 500/2004 Sb.),
 • poskytování a zabezpečování odborné konzultační a školící činnosti;
 • podílení se na tvorbě metodiky a databázové propojenosti ostatních informačních systémů v oblasti řízení a kontroly finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v rámci veřejné správy;
 • poskytování součinnosti při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení;
 • zodpovídání za vyřizování stížností, podnětů a oznámení. 
  Posuzovány budou žádosti[1] o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15,
  118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečující koordinaci a výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 3246, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF“.

V 1. kole výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit:

 1. žadatel, který podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o státní službě
  v
  uplynulých 4 letech vykonával činnosti podle ustanovení § 5 zákona
  o státní službě
  nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.[2]
 2. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 • je občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[3]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
  která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona
  o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[4];
  pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
  [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
  o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
  3. splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) a b) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12/2016 a č. 17/2019:
  • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického nebo francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[5];
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;
 • b) způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.[6]
4) splňuje další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:
 • je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[7], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (lustrační zákon), ve znění pozdějších předpisů, o tom, že nebyl:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
 • je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[8], předloží čestné prohlášení podle lustračního zákona o tom, že nebyl:
  • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s  výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  • příslušníkem Lidových milicí,
  • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
 3. písemnou práci na téma: Vize směřování a řízení oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF pro krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý horizont v rozsahu maximálně tří normostran.[9]
 
Bližší informace poskytne:
Mgr. Eva Čížková
Odbor 30 – Personální
e-mail: Eva.Cizkova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada--37539

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Splnění tohoto předpokladu dokládá žadatel originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.
[3] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě]; jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[6] Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen „oznámení“) vydává zaměstnanci zaměstnavatel, žadatel se tedy nemůže prokázat oznámením, které mu bylo vydáno jinou organizací. Oznámení se vydává až po přijetí do služebního poměru. Předpokladem pro vydání oznámení je svéprávnost – dokládá se prohlášením fyzické osoby o svéprávnosti, plnoletost a bezúhonnost, která se prokazuje čistým výpisem z evidence Rejstříku trestů (§ 6 odst. 2 zák. č. 412/2005 Sb.). Pokud se jedná o cizince, ten prokazuje podmínku bezúhonnosti i obdobným dokladem státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší 3 měsíců od jejich vydání.
[7] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.
[8] Srov.: § 20 zákona č. 451/1991 Sb.
[9] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena