Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – komunikační/ho úředníka/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU Co nabízíme: Rozmanitou činnost na pozici komunikačního úředníka se zaměřením na správu a rozvoj webového portálu dotaceEU.cz. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka minimálně na úrovni 1. stupně znalosti dle Rozhodnutí MŠMT 24156/2019. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a lze případně požádat o kratší služební dobu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dle dohody.

Datum vystavení 24.01.2023
Datum platnosti 06.02.2023
Smluvní vztah Služební poměr

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – komunikační/ho úředníka/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU
 
Č. j.: MMR-5191/2023-94
Datum: 24. ledna 2023

1.         Údaje o služebním místě                                                                                     

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_64 vrchního ministerského rady – komunikační/ho úředníka/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU, v Ministerstvu pro místní rozvoj, se služebním působištěm v Praze.
 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
1) Hledáme posilu na pozici komunikačního úředníka se zaměřením na správu a rozvoj webového portálu dotaceEU.cz na plný, případně částečný úvazek;
 
Náplň práce:

 • správa a rozvoj webového portálu dotaceEU.cz v redakčním systému současného webu dotaceEU.cz;
 • příprava analýz, podkladů a technické specifikace pro soutěž na nový web fondů EU v ČR;
 • správa a vyhodnocování webové analytiky a příprava návrhů úprav webu jak interně, tak ve spolupráci s dodavatelskou firmou;
 • komunikace s interními redaktory nad obsahem a úpravami webu a s externím dodavatelem a technickým správcem webového portálu dotaceEU.cz;

Spolupráce na:

 • podpoře kolegů v týmech při realizaci digitálních kampaní;
 • podpora a zaškolování interních redaktorů v používání redakčního systému;
 • spolupráce při přípravě a realizaci komunikačních aktivit oddělení.

Požadujeme:

 • praxi v oblasti správy a rozvoje webů;
 • orientaci v problematice UX a SEO;
 • analytické schopnosti;
 • dobrou uživatelskou úroveň práce s MS Excel);
 • dobré komunikační dovednosti – s důrazem na schopnost formulovat požadavky a zadání písemně tak, že jim druhá strana porozumí;
 • dobré koordinační a organizační schopnosti;
 • samostatnost, rychlost, pečlivost a zodpovědný přístup k práci (pečlivě dokončovat započaté úkoly).
 • od kandidátů očekáváme základní přehled o problematice fondů EU na úrovni publikace Abeceda fondů EU 2021-2027, ke stažení na www.dotaceEU.cz/publikace.

Výhodou, nikoli podmínkou:

 • dovednosti při práci v Canvě /Adobe Photoshop;
 • zkušenosti s přípravou veřejných zakázek.

2) Webové prezentace připravujeme ve spolupráci s externími dodavateli. Perfektní
znalost programovacích jazyků tak není bezpodmínečně nutná. Těžiště práce „webaře“ v našem oddělení je v technickém porozumění problematiky webů a dovednosti přicházet s návrhy řešení pro naše potřeby, jejich „tlumočení“ do formy technických zadání pro nový web nebo stávajícímu dodavateli při rozvoji současného webu.
 
3) Po zaškolení nabízíme možnost vhledu i do dalších agend Oddělení komunikace fondů EU, které je součástí Odbor publicity a evaluací fondů EU. Posláním oddělení je komunikovat přínosy projektů podpořených z evropských fondů, otevřeně a přehledně informovat o možnostech financování projektů z fondů EU a politice soudržnosti obecně.

2.         Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.
 
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 34.840 Kč do 51.530 Kč.
 
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 
2.2 Osobní příplatek
Rozpětí od 2.577 Kč do 7.730 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.
 
Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
 
2.3 Odměny
Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu. Odměny jsou nenárokové, zpravidla se vyplácejí 2x ročně dle objemu disponibilních finančních prostředků.

3.         Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. březen 2023 nebo dle dohody.
 
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
 
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx
 
Služební úřad poskytuje následující benefity: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity

4.         Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování/zařazení na služební místo nebo žádosti o jmenování/zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. února 2023 (žádosti doručené po uplynutí této lhůty budou vyřazeny), tj. v této lhůtě

 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 26iaava;
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mmr.cz;
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1;
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – komunikační/ho úředníka/úřednice, č.j.: 5191/2023-94 MG“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.         Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem tj.:
a) je státním občanem České republiky[2], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona][3];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona][4];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu[5];
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona][6];

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem státní tajemnice č. 3/2020, č.j. 10825/2020, kterým je požadavek úrovně znalosti cizího jazyka – znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.[7]
 

6.         Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:
 
a) strukturovaný profesní životopis[8]
b) motivační dopis
c) doklad o dosaženém vzdělání
d) doklad o znalosti cizího jazyka

7.         Údaje o pohovoru
Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.
 
V případě dotazů k tomuto výběrovému řízení se můžete obrátit na Mgr. Magdalénu Dejmkovou na e-mailu Magdalena.Dejmkova@mmr.cz.
 
 
                            Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
              státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 

Poučení služebního orgánu.
Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena. Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán. V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
 
Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
 
 
Přílohy:
1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady – komunikační/ho úředníka/úřednice.
 
                                                             
 [1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
[3] Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
[4] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.
[5] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru
[6] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách
[7] Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka.
 
[8] V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

Připojené soubory

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena