Vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF (MF ČR) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2843, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV a OP JAK, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 16.06.2022
Datum platnosti 01.07.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen 2022.
Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.
Náplň činností:
 • vytváření koncepce systému auditu finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • výkon auditů systému a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • ověřování, agregace a koordinace výstupů auditních činností;
 • příprava podkladů pro zpracovávání ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • naplňování auditní strategie a plánu auditní činnosti;
 • provádění aktivit v návaznosti na zpracovávání prohlášení o uzavření pomoci a závěrečnou kontrolní zprávu za daný operační program;
 • návrhy podnětů pro úpravy metodického nastavení auditů finančních prostředků poskytovaných v rámci fondů EU;
 • spolupráce při vyhodnocování výsledků vykonaných auditů systémů, auditů operací a přezkum nálezů z provedených auditů a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • příprava podkladů pro výroční a závěrečnou kontrolní zprávu, výroční stanovisko, resp. výrok auditora, a další dokumenty pro Evropskou komisi;
 • návrhy stanovisek k návrhům metodických dokumentů, právních předpisů a ostatních pracovních dokumentů souvisejících s čerpáním prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU;
 • účast na jednáních s orgány zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU, účast na auditních misích EK a EÚD apod.;
 • účast na odborných pracovních skupinách a podílení se na přípravě odborných a oponentních stanovisek;
 • konzultační a školící činnost.
Posuzovány budou žádosti[1]  o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 1. července 2022, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2843, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV
a OP JAK“
.
 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 3. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 4. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]; pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákonao státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno
za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
 
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno
za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena