Vrchní ministerský rada – právník/právnička Auditního orgánu Ministerstva financí (MF) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO, FM 2396, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit 22. Legislativa a právní činnost 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Datum vystavení 14.02.2020
Datum platnosti 28.02.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Služební působiště Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je duben 2020.
 • Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
 • právní, případně metodologický dohled nad dodržováním příslušných nadřízení i národní legislativy;
 • řešení právních problémů v oblasti auditu operačních programů za spolupráce všech zainteresovaných subjektů;
 • zpracovávání a posuzování návrhů na řešení oblasti týkajících se činností upravených právními předpisy v oblasti auditu, zejména problematika veřejných zakázek a veřejné podpory a spolupráce při auditu těchto oblastí;
 • tvorba a úprava koncepce systémových opatření v právní oblasti pro audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • analýza legislativy EU ve vztahu k jednotlivým politikám EU včetně zpracování stanovisek k právním předpisům, metodickým dokumentům a ostatním dokumentům souvisejících s čerpáním prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • příprava zadávací dokumentace připravované v rámci odboru a právní podpora poskytovaná v souvislosti s realizací vlastních projektů Auditního orgánu;
 • spolupráce s útvary orgánů implementační struktury související s prováděním auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • zajištění konzultační a lektorské činnosti pro zaměstnance implementační struktury OP v oblasti auditu;
 • spolupráce při přípravě zpráv pro Evropskou komisi;
 • účast na meziresortních pracovních skupinách týkajících se čerpání prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, poskytování odborných, případně oponentních stanovisek za Auditní orgán;
 • účast na auditech/kontrolách vykonávaných auditními/kontrolními orgány mezinárodních organizací nebo jimi určenými zmocněnci.Posuzovány budou žádosti[1]  o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do      28. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO, FM 2396, v odboru
  52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
  která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona
  o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona
  o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[3];
  pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
  [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
  o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení
  § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a  služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12/2016 a č. 17/2019:odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v uvedeném oboru).
 

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis. 
Bližší informace poskytne:
Mgr. Eva Čížková
Odbor 30 – Personální
e-mail: Eva.Cizkova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena