Vrchní ministerský rada, FM 2737 v odd. 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace (MF ČR) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2737, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2024. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je leden 2022. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Datum vystavení 14.10.2021
Datum platnosti 25.11.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činností:
 • zajištění činností Zprostředkovatele programu vykonávaných na oddělení 5804 souvisejících s administrací programů pro využívání zahraniční pomoci, a to především programu Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí v rámci FM EHP a Norska (dále jen program Lidská práva), případně programu Kultura. Koordinace spolupráce s příslušnými ministerstvy a externími subjekty na přípravě a realizaci tohoto programu;
 • zajištění činností souvisejících s posouzením formálních náležitostí a oprávněnosti u předložených žádostí o grant, koordinací a administrací hodnocení kvality prováděné externími hodnotiteli, přípravou podkladů pro jednání hodnoticí komise, plněním role sekretariátu hodnoticí komise;
 • koordinace verifikace hodnotícího procesu zajišťované externím subjektem, komunikace s úspěšnými žadateli ohledně podmínek pro udělení grantu;
 • spolupráce na přípravě a aktualizaci metodických pokynů svěřených programů, zejména programu Lidská práva;
 • účast na jednáních v rámci svěřených programů, komunikace s partnery programu z donorských zemí a žadateli/příjemci pomoci jednotlivých podpořených projektů financovaných z FM EHP/Norska, zejména z programu Lidská práva;
 • průběžná aktualizace údajů v informačních systémech pro program Lidská práva, archivace dokumentace k programu (písemně i elektronicky);
 • zajištění celkové informovanosti a publicity o svěřených programech FM EHP a Norska v ČR (zpracovávání brožur / aktualizace příslušných webových stránek, zpracovávání komunikačních plánů, koordinace informačních aktivit atd).
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. listopadu 2021, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2737, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc –  příprava a koordinace“.
 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 
 1. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 
 1. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm.
a) zákona o státní službě a  služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 13/2019 a č. 8/2021:
úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.


K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.

Bližší informace poskytne:
Ing. Simona Prošková
Odbor 30 – Personální
e-mail: simona.proskova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz
 
Originál inzerátu včetně jeho příloh naleznete na stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz/volnamista.
 
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena