Samostatný/á kontrolor/ka (SFDI) - Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka v Oddělení supervizí staveb II.

Datum vystavení 17.02.2021
Datum platnosti 12.03.2021
Kraj Moravskoslezský kraj
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Čj.: 7935/SFDI/130243/4143/2021
Datum: 12. února 2021
 
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka (ID 30076030) v Oddělení supervizí staveb II. v oborech služby 3. Audit a 51. Doprava, ve služebním úřadu – Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508. Místo výkonu služby je Ostrava. Přijatý zaměstnanec bude vykonávat supervizi na některé z následujících dopravních staveb:
D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou
D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa + D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa
D48 Rybí – MÚK Rychaltice
D48 Bělotín – Rybí
D1 0136 Říkovice-Přerov
I/68 Třanovice – Nebory
I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I
I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa II
 
 
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. dubna 2021.
 
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na obsazovaném služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Popis činností vykonávaných na tomto služebním místě je přílohou č. 1 tohoto oznámení.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. března 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278,  190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu HR@sfdi.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: e5qaihb.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka v Oddělení supervizí staveb II., č. spisu 7935“.
Bližší informace poskytnou:
Bc. Markéta Šanderová, vedoucí Personálního oddělení, tel. 266 097 326 nebo
Bc. Marcela Obešlová, samostatná personalistka, tel. 266 097 217 nebo
Ing. Barbora Frolíková, samostatná personalistka, tel. 266 097 247 nebo
na kontaktní adrese HR@sfdi.cz
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4]
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 1. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 21 - Charakteristika služebních míst Státního fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, kterým je:
 
 1. odborné zaměření vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, odborné zaměření vzdělání: stavební, nebo
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a zároveň autorizace jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992“), v jednom nebo více následujících oborů: pozemní stavby, dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, geotechnika.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru stavebním).
Pokud žadatel při podání žádosti doplnil písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání podle bodu 1 e), ve kterém uvedl požadované stavební odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu, bude toto čestné prohlášení akceptováno. V takovém případě je žadatel povinen originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odborném zaměření vzdělání předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
Pokud žadatel nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, odborného zaměření stavebního, ale splňuje podmínku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu a je autorizovaným inženýrem v jednom nebo ve více požadovaných oborech, doloží  splnění tohoto požadavku originálem či ověřenou kopií listiny o autorizaci dle zákona č. 360/1992. Při podání žádosti lze doložit splnění tohoto požadavku pouze písemným čestným prohlášením o autorizaci dle zákona č. 360/1992[7]. V tomto případě je žadatel povinen originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání v magisterském stupni a o autorizaci jako autorizovaný inženýr předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
 
 1. řidičské oprávnění skupiny B;
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (řidičský průkaz). Při podání žádosti lze doložit splnění tohoto požadavku pouze písemným čestným prohlášením o držení řidičského oprávnění[8] uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
 
 
 
 
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis
Podrobnosti naleznete na na úřední desce úřadu na webových stránkách www.sfdi.cz
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[7] Písemné čestné prohlášení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 je obsaženo v příloze č. 4 tohoto oznámení.
[8] Písemné čestné prohlášení o držení řidičského oprávnění skupiny B je obsaženo v příloze č. 3 tohoto oznámení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena