Samostatný/á kontrolor/ka (SFDI) - Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení dvou služebních míst rada/odborný rada - samostatný kontrolor/samostatná kontrolorka v Oddělení veřejnosprávních kontrol

Datum vystavení 13.01.2021
Datum platnosti 03.02.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou služebních míst rada/odborný rada – samostatný kontrolor/samostatná kontrolorka (ID 30075997 a ID 30075998) v Oddělení veřejnosprávních kontrol v oborech služby 1. Finance a 51. Doprava ve služebním úřadu – Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508. Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. duben 2021.
 
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na obsazovaném služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Popis činností vykonávaných na tomto služebním místě je přílohou č. 1 tohoto oznámení.
 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. února 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu HR@sfdi.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: e5qaihb. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – samostatný kontrolor/samostatná kontrolorka v Oddělení veřejnosprávních kontrol, č. 7503.“
 
Bližší informace poskytnou:
Bc. Markéta Šanderová, vedoucí Personálního oddělení, tel. 266 097 326 nebo
Ing. Barbora Frolíková, samostatný personalista, tel. 266 097 247 nebo
na kontaktní adrese HR@sfdi.cz
 
 
 
 
Výběrového řízení na obsazení výše uvedeného služebního místa se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 
 1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském nebo bakalářském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
 1. Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 21 – Charakteristika služebních míst Státního fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, kterým je:
 1. odborné zaměření vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu technického, ekonomického nebo právního zaměření;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru technickém, ekonomickém nebo právním);
Pokud žadatel při podání žádosti doplnil písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání podle bodu 1 e), ve kterém uvedl požadované odborné zaměření vzdělání (magisterský nebo bakalářský studijní program technického, ekonomického nebo právního zaměření), bude toto čestné prohlášení akceptováno. V takovém případě je žadatel povinen originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odborném zaměření vzdělání předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Popis činností
 
 • hlásí Řídícímu orgánu OPD zjištěné nesrovnalosti při čerpání finančních prostředků EU u akcí zařazených k financování do OPD,
 • navrhuje nezbytná opatření při zjištění nesrovnalostí u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI,
 • spolupracuje s orgány státní kontroly a dalšími orgány státní správy v souvislosti s výkonem kontroly,
 • zpracovává protokoly o kontrole z kontrolních akcí a projednává je s kontrolovanou osobou a předkládá je k podpisu řediteli SFDI,
 • zpracovává podklady pro vypořádání námitek podaných kontrolovanou osobou,
 • zpracovává anotace z provedených kontrol,
 • ověřuje plnění požadovaných nápravných opatření,
 • na základě zjištění z kontrol zpracovává podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a příslušné Finanční úřady, 
 • zpracovává podklady pro závěrečná stanoviska ke kontrolním závěrům externích kontrolních orgánů kontrolujících činnost SFDI,
 • vyhodnocuje výsledky finančních kontrol, vytváří a rozvíjí metody a nástroje kontrolních operací s celorepublikovou působností s cílem zefektivnění práce kontrolních skupin při kontrolách projektů na místě,
 • navrhuje a zpracovává systémová opatření s celorepublikovou působností vedoucí ke snížení rizik při čerpání finančních prostředků SFDI na projekty
 • zpracovává podklady pro vyřízení stížností a podání občanů,
 • spolupracuje s Oddělením supervizí projektových dokumentací při kontrole fyzické realizace projektů,
 • zajišťuje audity vyplývající z vyhodnocení Interního protikorupčního programu SFDI,
 • spolupracuje s Odborem administrace žádostí o platbu při provádění výzev k vrácení prostředků podle §3, odst. 5 zákona o SFDI,
 • podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
 • podílí se na tvorbě pravidel s celostátní působností pro financování z rozpočtu SFDI, 
 • poskytuje v rámci působnosti Oddělení veřejnoprávních kontrol podklady pro sestavení Výroční zprávy,
 • v případě nepřítomnosti vedoucího oddělení jej zastupuje v plném rozsahu jeho působnosti na základě ústního příkazu k zastupování dle § 66 ZSS.
 
činnosti vykonávané v podmínkách spojených s neuropsychickou zátěží:
 • provádí výkon veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, u příjemců finančních prostředků ze SFDI,
 • provádí kontroly fyzické realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU (např. OPD, CEF), u kterých SFDI poskytuje finanční prostředky pro spolufinancování nebo pro předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, pokud nepodléhá kontrole ze strany Oddělení supervizí staveb I./II.,
 • kontroluje a audituje u projektů spolufinancovaných z prostředků EU  hospodárné a efektivní užití finančních prostředků poskytovaných pro předfinancování evropského podílu z rozpočtu SFDI podle uzavřených smluv a soulad s právní úpravou a podmínkami financování z prostředků EU,
 • provádí kontroly projektů financovaných z prostředků SFDI, prověřuje jejich hospodárné a efektivní využití podle uzavřených smluv,
 • zabezpečuje výkon kontrolních činností kontrolní skupiny v místě kontroly.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena