Referent/referentka v odd. Realizace veřejných zakázek

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 66 – Veřejné zakázky, oddělení 6602 – Realizace veřejných zakázek, FM 1684.

Datum vystavení 17.06.2022
Datum platnosti 07.07.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou - a to s dobou trvání dle § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě  na:
- 9 let, nesplňuje-li předpoklad
- 6 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském studijním programu nebo stanoveného vyššího odborného vzdělání, nebo
- 5 let, je-li absolventem studia v bakalářském studijním programu, ale nesplňuje předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu.
 
 • se zaměstnancem se sjedná zkušební doba v délce 6 měsíců;
 • přijatý zaměstnanec předloží do 2 let ode dne vzniku pracovního poměru potvrzení o zápisu ke vzdělávání na vyšší odborné škole nebo do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu na vysoké škole, které musí odpovídat vzdělání stanovenému pro služební místo, jinak jeho pracovní poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Pracovní poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, že zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium jiným než řádným způsobem;
 • zaměstnanec po doplnění vzdělání stanoveného pro služební místo má nárok na přijetí do služebního poměru a zařazení na toto služební místo na dobu neurčitou, požádá-li písemně o přijetí do služebního poměru a v den podání žádosti o přijetí do služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1.;
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o  platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned/dle dohody.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídající oboru služby 37 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek;
 • tvorba celostátně resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy v oblasti veřejných zakázek;
 • zajišťování koncepční, metodické, poradenské, normotvorné a koordinační činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek v resortu MF;
 • zajišťování organizaci zadávání veřejných zakázek v resortu MF a plnění dalších úkolů, které vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách;
 • zajišťování odborného porovnávání analogických zakázek podle údajů ze zadávacích řízení a na základě jeho výsledků spolupráce s příslušnými útvary a správci rozpočtových položek na snižování nákladů;
 • zajišťování zpracovávání informací a údajů o veřejných zakázkách pro ministerstvo, které spravuje informační systém, pro Věstník, profil zadavatele a vedení archivu dokumentace o zadání veřejných zakázek;
 • zpracovávání stanoviska k materiálům dalších státních orgánů, které přímo souvisejí s oborem působnosti oddělení;
 • zpracovávání připomínek, stanovisek a návrhů k návrhům jednotného systému veřejného investování v ČR a zákona o veřejných zakázkách;
 • zabezpečování organizace, metodické řízení a ve stanovených případech zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce podle zvláštního vnitřního předpisu;
 • zabezpečování výkonu funkce zástupce příkazce operace.
 Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • praxe v oblasti výhodou;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • další jazykové znalosti;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet výhodou.
 Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenkový paušál;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
 
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Originál inzerátu naleznete zde: Volné místo v odboru 66 – Veřejné zakázky | Volná místa | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena