Referent/referentka (typová pozice právník/právnička) MPO (Praha)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení metodiky a právní podpory sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 23.01.2023
Datum platnosti 23.02.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Oddělení metodiky a právní podpory, sekce fondů EU přijme referenta/referentku na typovou pozici právník/právnička (s0947), a to na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů dle splněného vzdělání. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce s následnou možností přijetí do služebního poměru.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:
 • poskytování právní podpory implementačním strukturám OP PIK a OP TAK, zpracovávání vyjádření k žalobám/rozkladům a účast na soudních jednáních týkajících se projektů OPPI, OP PIK či OP TAK, poskytování stanovisek k žádostem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zpracovávání a připomínkování dokumentů právní a metodické povahy
 • zastupování MPO na příslušných pracovních skupinách či platformách.
Požadujeme:
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu v daném oboru musí být započaté do dvou let);
 • praxe v oblasti EU fondů výhodou;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů (dle dosaženého vzdělání), zkušební doba 6 měsíců;
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO, Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  13. platová třída (platový tarif od 30 780 Kč do 45 420 Kč), s možností osobního ohodnocení (minimální rozpětí od 2 271 Kč do 6 813 Kč ) a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru v únoru / březnu 2023, popř. dle dohody.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 23. února 2023 na e-mail: havrdovav@mpo.cz.

Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů. 
 

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena