Referent poskytování příspěvků (SFDI) - Praha

Datum vystavení 05.10.2020
Datum platnosti 05.11.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- vykonává níže uvedené činnosti zejména ve vztahu k financování formou poskytování příspěvků na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích, na průzkumné nebo projektové práce anebo studijní nebo expertní činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury, na náklady související s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a na výstavbu, modernizaci nebo opravy multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,
- poskytuje konzultace pro žadatele o poskytnutí příspěvků,
- přijímá, eviduje a kontroluje podané žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI,
- zajišťuje činnost a účastní se jednání hodnotících komisí pro posouzení žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI,
- vytváří závazné postupy pro vyhodnocení podaných žádostí o příspěvek ze SFDI v rámci vypsaných pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností (2.01.11.15),
- podílí se na tvorbě pravidel s celostátní působností pro poskytování příspěvků do dopravní infrastruktury (2.50.12.04),
- zajišťuje komunikaci na pracovní úrovni se žadateli o příspěvek a s příjemci,
- zajišťuje financování akcí, u kterých bylo schváleno poskytnutí příspěvku ze SFDI,
-  připravuje a projednává smlouvy s příjemci finančních prostředků SFDI u příspěvků ve vazbě na schválený rozpočet SFDI a schválená rozpočtová opatření,
- zajišťuje odbornou spolupráci se státními a regionálními institucemi,
- spolupracuje úzce s příslušnými odbornými organizacemi, ministerstvy a zástupci krajů a měst při nastavování pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností, a hodnocení podaných žádostí o příspěvek,
- zpracovává odborná stanoviska pro legislativní práce v rozsahu věcné působnosti oddělení,
- spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí financovaných v rámci financování formou poskytování příspěvků,
- podílí se na přípravě rozpočtu SFDI  a střednědobého výhledu,
- předkládá návrhy na nezbytná opatření k nápravě při zjištění nesrovnalostí u akcí, pro které byl schválen příspěvek z rozpočtu SFDI,
- zpracovává odborná stanoviska za úsek cyklistické infrastruktury, projektů a technologií,
- účastní se hodnotících komisí u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
- provádí výzvy k vrácení finančních prostředků podle §3, odst. 5 zákona o SFDI,
- poskytuje v rámci působnosti Oddělení poskytování příspěvků II. podklady pro sestavení Výroční zprávy SFDI,
- zajišťuje monitorovací návštěvy akcí financovaných formou poskytování příspěvku,
- v případě nepřítomnosti vedoucího oddělení jej zastupuje v plném rozsahu jeho působnosti na základě ústního příkazu k zastupování dle § 66 ZSS.


Lhůta pro podání žádostí je do 5.11.2020

Veškeré důležité informace k vyhlašovanému služebnímu místu naleznete na úřední desce úřadu:

https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/uredni-deska/

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena