Referent/ka v odd. realizace veřejných zakázek (MF ČR) - Praha

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 66 – Veřejné zakázky, oddělení 6602 – Realizace veřejných zakázek, FM 1683.

Datum vystavení 08.10.2021
Datum platnosti 29.10.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vyšší odborné vzdělání / vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (a to s dobou trvání dle § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě  na: - 9 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu, - 6 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském studijním programu nebo stanoveného vyššího odborného vzdělání, nebo - 5 let, je-li absolventem studia v bakalářském studijním programu, ale nesplňuje předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu.
 • se zaměstnancem se sjedná zkušební doba v délce 6 měsíců;
 • přijatý zaměstnanec předloží do 2 let ode dne vzniku pracovního poměru potvrzení o zápisu ke vzdělávání na vyšší odborné škole nebo do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu na vysoké škole, které musí odpovídat vzdělání stanovenému pro služební místo, jinak jeho pracovní poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Pracovní poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, že zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium jiným než řádným způsobem;
 • zaměstnanec po doplnění vzdělání stanoveného pro služební místo má nárok na přijetí do služebního poměru a zařazení na toto služební místo na dobu neurčitou, požádá-li písemně o přijetí do služebního poměru a v den podání žádosti o přijetí do služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1.;
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 13, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o  platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: prosinec 2021.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oboru služby 37 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek;
 • tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy v oblasti veřejných zakázek;
 • zajišťování koncepční, metodické, poradenské, normotvorné a koordinační činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek v resortu MF;
 • zajišťování organizace zadávání veřejných zakázek v resortu MF a plnění dalších úkolů, které vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách;
 • zajišťování odborného porovnání analogických zakázek podle údajů ze zadávacích řízení a na základě jeho výsledků spolupráce s příslušnými útvary a správci rozpočtových položek na snižování nákladů;
 • zajišťování zpracování informací a údajů o veřejných zakázkách pro ministerstvo, které spravuje informační systém, pro Věstník, profil zadavatele a vedení archivu dokumentace o zadání veřejných zakázek;
 • zpracování stanovisek k materiálům dalších státních orgánů, které přímo souvisejí s oborem působnosti oddělení;
 • zpracování připomínek, stanovisek a návrhů k návrhům jednotného systému veřejného investování v ČR a zákona o veřejných zakázkách;
 • zabezpečování organizace, metodické řízení a ve stanovených případech zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce podle zvláštního vnitřního předpisu;
 • zabezpečování výkonu funkce zástupce příkazce operace.
Požadavky:
 • min. středoškolské vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • další požadavky, které jsou výhodou:
 • znalost MS Office, Outlook, Internet;
 • praxe v oblasti veřejných zakázek.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenkový paušál;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Více informací naleznete na: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/volne-misto-v-odboru-66--verejne-zakazky-43140
Doručení přihlášky:
Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 29. října 2021 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální,  Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 1683“.

Bližší informace poskytne:
Mgr. Simona Švecová, email: simona.svecova@mfcr.cz


 

 
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena