Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Praha

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Projektová administrátorka, projektový administrátor v oddělení projektů regionálního školství I v odboru administrace projektů regionálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000599S.

Datum vystavení 13.02.2020
Datum platnosti 27.02.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • kontrola čerpání a užití finančních prostředků v oblasti individuálních projektů regionálního školství (dále jen „Projekty“), tedy vedení projektové/finanční dokumentace k jednotlivým projektům;
 • příprava, kontrola a kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  u Projektů;
 • zabezpečení administrativní kontroly všech typů monitorovacích zpráv a žádostí
  o platbu u Projektů (kontrola monitorovacích zpráv po věcné/finanční stránce – kontrola plnění klíčových aktivit, monitorovacích indikátorů, rozpočtu, soupisky účetních dokladů);
 • schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn u Projektů;
 • kontrola veřejných zakázek;
 • administrace změny stavů projektů v MS2014+, vkládání dat a souborů do MS2014+;
 • komunikace s příjemci OP VVV (elektronická, telefonická i osobní komunikace
  s příjemci finančních prostředků - nejčastěji s mateřskými, základními a středními školami) v průběhu realizace Projektů;
 • spolupráce na realizaci seminářů pro příjemce.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel). 
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad
o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Výhodou:
 • orientace a zkušenosti v oblasti fondů EU;
 • zkušenosti s realizací projektů ESF;
 • znalost práce s IS MS2014+;
 • praxe ve veřejné správě.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup MD/RD);
 • nástup 15. dubna 2020 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním;
 • vhodné pro absolventy.  
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) a podepsanou informací o zpracování osobních údajů (postačí sken), která je uvedena v příloze tohoto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
(ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 27. února 2020. Do předmětu zprávy uveďte „Projektová/ finanční administrátorka, projektový/ finanční administrátor,
č. j.: MSMT-4858/2020-1“.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3,
a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/projektova-administratorka-projektovy-administrator-v
 

V případě dalších dotazů se obracejte na:
Mgr. Lenku Růžičkovou, Lenka.Ruzickova @msmt.cz
 
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena