Referent/ka oddělení kontroly realizace - Finanční manažer/ka (ROP Jihozápad) - České Budějovice

Mgr. Michaela Čermáková Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent/ka oddělení kontroly realizace - Finanční manažer/ka.

Datum vystavení 03.05.2021
Datum platnosti 14.05.2021
Kraj Středočeský kraj
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Místo výkonu práce:  České Budějovice

Charakteristika práce:
 • činnosti při ukončování daňových a správních řízeních
 • správa a archivace fyzických složek projektů
Minimální dosažené vzdělání:
 • středoškolské s praxí a orientací v oblasti administrace operačních programů (SF EU)
 • vyšší odborné či vysokoškolské, právnického či ekonomického směru výhodou (možno absolvent případně student VŠ)
Požadované dovednosti:
 • znalost Regionálního operačního programu, strukturálních fondů EU a regionální politiky
 • zkušenosti z oblasti administrace žádostí, resp. kontroly projektů v operačních programech (SF EU) výhodou
 • orientace v zákoně 137/2006 Sb. výhodou
 • vysoké pracovní nasazení, samostatný zodpovědný přístup, časová flexibilita
 • jazykové předpoklady výhodou
 • příjemné vystupování nutností
 • výborná znalost práce na PC – Windows, MS Office, Internet, e-mail
 • řidičský průkaz skupiny B
 • kultivovaný osobnostní projev a respektování společenských norem
 • ochota, komunikativnost, flexibilita a odolnost vůči zátěžovým situacím
 
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 • být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • dosáhnout věku 18 let
 • být plně svéprávný
 • být bezúhonný
 • dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání
 • mít potřebnou zdravotní způsobilost
 
Přihláška zájemce bude obsahovat:
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis. Formulář přihlášky do výběrového řízení je k dispozici na internetových stránkách zaměstnavatele.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
 • čestné prohlášení o občanství (formulář je k dispozici na internetových stránkách zaměstnavatele) či prostou kopii průkazu totožnosti
 • čestné prohlášení o svéprávnosti (formulář je k dispozici na internetových stránkách zaměstnavatele)
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (formulář je k dispozici na internetových stránkách zaměstnavatele)
 
 
Uchazeč připojí k přihlášce prohlášení ve znění: „ Já, (jméno, příjmení, titul) jako uchazeč VŘ na pracovní pozici Referent/ka oddělení kontroly realizace - Finanční manažer/ka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.„
 
 
Platové podmínky: 12. platová třída, příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 12. 2021. Plný pracovní úvazek.
Termín nástupu: dle dohody
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 
 
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo osobně předejte do 14. 5. 2021 na adresu:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21,
370 01 České Budějovice
 
Obálku viditelně označte slovy „VŘ – Referent/ka oddělení kontroly realizace - Finanční manažer/ka
Kontaktní pracovník pro podávání informací: Ing. Petra Cigánková, tel. 389 058 689, e-mail: cigankova@rr-jihozapad.cz
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena