Referent/ka komunikace a publicity operačního programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 22.11.2022
Datum platnosti 07.12.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení komunikace a publicity operačního programu (61020) přijme referenta/referentku na pozici referenta/referentky komunikace a publicity operačního programu – s0476, a to na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Obor a charakteristika pracovní činnosti (s0476):
 • spolupráce na přípravě a realizaci komunikačních kampaní a komunikační a marketingové podpoře projektů OP PIK/OP TAK;
 • zpracování podkladů pro financování informačních a propagačních aktivit Operačního programu, včetně spolupráce při přípravě veřejných zakázek a zajištění výstupních podkladů z aktivit realizovaných prostřednictvím veřejných zakázek;
 • spolupráce na zajištění informování veřejnosti o jednotlivých oblastech/projektech spolufinancovaných z Operačního programu;
 • tvorba měsíční statistiky čerpání OP PIK a zajištění jejího zveřejnění na komunikační kanály MPO;
 • zajištění, příprava, organizace a koordinace eventů (např. konference, kulaté stoly, podnikatelský projekt roku, Monitorovací výbor, výjezdní zasedání…) v rámci Sekce fondů EU, následná účast a dohled nad dodavatelem;
 • monitoring Operační programu: gestor v rámci Zesíleného řízení rizik. Koordinace a příprava podkladů pro pravidelnou aktualizaci MMR-NOK;
 • spolupráce a příprava platforem pro plánování výzev a v rámci Monitorovacího výboru OP PIK/OP TAK;
 • příprava prezentací pro náměstka sekce, ředitele odborů a vedoucích oddělní;
 • spolupráce s tiskovým oddělením;
 • spolupráce s ostatními Řídícími orgány operačních programů;
 • spolupráce s Agenturou pro podnikání a inovace;
 • zpracování podkladového materiálu Strategický realizační plán, předkládaný na Monitorovacím výboru OP PIK;
 • zpracování podkladů k materiálům předkládaných na jednání vlády.
Požadujeme:
 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který nesplňuje vzdělání, ale má vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelskou znalost MS Office - náplň pracovní činnosti vyžaduje znalosti a dovednosti v prostředí Microsoft Office (zejména Excel);
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost, analytické myšlení;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  13. platová třída, s možností osobního ohodnocení;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru dle dohody.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do
7
. prosince 2022 na e-mail:  (jarkova@mpo.cz) .
 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
 

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena