Rada/ministerský rada v oddělení personálním v odboru personálním a státní služby MŠMT (OP JAK)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/ministerský rada v oddělení personálním v odboru personálním a státní služby v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kód systemizovaného místa MSMT0000089S. Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru státní služby • 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, v platném znění.

Datum vystavení 19.01.2023
Datum platnosti 06.02.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Komplexní zajištění agendy Fondu kulturních a sociálních potřeb, a to včetně ekonomické rozvahy a průběžného reportingu v této oblasti;
 • Podíl na zpracování HR výstupů z personálního informačního systému, a to včetně výstupů vztahujících se k zaměstnancům hrazených z operačních programů EU;
 • Aktivní účast na rozvoji personálního informačního systému z HR pohledu;
 • Spolupráce na zabezpečení personálního informačního systému z pohledu docházkových přerušení, a to včetně jejich změn;
 • Podíl na přípravě podkladů k vybraným otázkám v rozpočtové oblasti.
Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

 • Platové zařazení ve 12.  platové třídě, pro kterou je stanoven platový tarif 27.650 až 40.740 Kč podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 podle nařízení vlády č.  304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • Osobní příplatek přiznaný zpravidla po ukončení adaptačního procesu až do výše 5.000 Kč měsíčně; následně v závislosti na kvalitě výkonu práce, až do výše 7.300 Kč, která odpovídá průměrnému osobnímu příplatku pro příslušnou platovou třídu a služební místo rada/ministerský rada v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu;
 • Odměny. Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.
Údaje o podmínkách výkonu služby
 • Služba na plný služební úvazek 40 hodin týdně;
 • Služební poměr na dobu neurčitou[1];
 • Předpokládaný nástup 1. 3. 2023, případně dle dohody;
 • Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete zde.

Benefity:

 • zajímavá práce v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy Karmelitská ul.,
 • pružná služební doba;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně;
 • 5 dnů studijního volna k individuálním služebním účelům ročně;
 • stravenková karta;
 • příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření;
 • zaměstnanecký program mobilního operátora se zvýhodněnými tarify a dalšími službami i pro rodinné příslušníky;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • další profesní rozvoj a vzdělávání;
 • možnost sjednání home office v rozsahu až 4 dnů v kalendářním měsíci;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Údaje o podání žádosti
Posuzovány budou žádosti obsahující motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) a další listiny dle tohoto oznámení doručené ve lhůtě do 6. 2. 2023, tj. v této lhůtě
 1. doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo
 2. podané osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo
 3. podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty MŠMT posta@msmt.cz, nebo
 4. podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy „Neotvírat“ a Výběrové řízení – rada/ministerský rada v oddělení personálním, č. j.: MSMT-VYB-11/2023-3“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
Z výběrového řízení bude vyřazena žádost, která bude doručena po stanovené lhůtě.
Podmínky účasti
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit jen žadatel, který:
 • je státním občanem České republiky[1], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru[2];
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný[3];
 • je bezúhonný[4];
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu[5];
 • prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost[6].

K žádosti dále uchazeč doloží:

 1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadní praxi a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká,
 2. motivační dopis.
S žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.
Výběrová komise může provést s žadatelem pohovor v náhradním termínu na jeho požádání, pokud provedení v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního orgánu.
V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou. Bližší informace podá MŠMT každému žadateli následně.
MŠMT podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 1 zákona o státní službě naleznete zde.
 
_____________________________________
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 
V případě dalších dotazů se obracejte na: Mgr. Kamila Svobodová, email: kamila.svobodova@msmt.cz, tel.: 778 441 362

https://www.msmt.cz/ministerstvo/rada-ministersky-rada-v-oddeleni-personalnim-v-odboru-1
[1] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
[2] Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
[3] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti.
[4] Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, jejichž rozsah je uveden ve formuláři žádosti, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit.
[5] Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Pokud uchazeč dosáhl požadované vzdělání na zahraniční vysoké škole a na základě mezinárodní smlouvy není zaručeno vzájemní uznávání dokladů o vzdělání, musí navíc při podání žádosti předložit alespoň doklad o tom, že o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci) požádal; samotný doklad musí v takovém případě předložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.
[6] Splnění předpokladu zdravotní způsobilosti se dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. Pouze u vybraného uchazeče bude zajištěno ověření splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách.
 
[1] Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
 

 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena