Projektový manažer / projektová manažerka (MHMP) - Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, vyhlašuje dne 28. července 2020 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

Datum vystavení 28.07.2020
Datum platnosti 11.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

projektový manažer / projektová manažerka
 v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 1892)

Náplň práce
Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů.
Příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie.
Koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů.
Poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci v rámci (operačních) programů hl. m. Prahy.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) plná svéprávnost,
d) bezúhonnost1).

           
Požadované vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

 
Další požadavky

 • orientace v problematice fondů EU

 • znalost anglického jazyka (nejméně na úrovni A1)

 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)

 • komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti

 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost, analytické myšlení

 • vítány zkušenosti s realizací či administrací investičních projektů, zkušenosti a praxe v oblasti školství a vzdělávání a/nebo znalost uživatelského prostředí MS2014+ 

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mateřské/rodičovské dovolené

 • plný pracovní úvazek

 • místo výkonu práce Praha

 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě 122)

 • nástup dle dohody

 • pružnou pracovní dobu

 • osobní příplatek po zkušební době

 • další vzdělávání, mentoring, koučink, jazykové kurzy

 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna

 • systém Cafeteria

 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty

 • příspěvek na penzijní připojištění

 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,

 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

 • další vzdělávání, jazykové kurzy, mentoring a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Bližší informace naleznete na našich kariérních stránkách.
 
Způsob podání nabídek
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) v českém jazyce prosím zasílejte do 11. srpna 2020 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – projektový/á manažer/ka/FON/1892/VM39/20/Z“.
 
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka za tím účelem předloží k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a originál nebo ověřenou kopii výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.
 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení a další informace naleznete na úřední desce HMP a na magistrátních kariérních stránkách kariera.praha.eu.
 
Poznámky

 
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.

 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 

   

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena