Projektový manažer / projektová manažerka (MHMP) - Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatým usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 28. července 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice na dobu určitou

Datum vystavení 28.07.2020
Datum platnosti 11.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
projektový manažer / projektová manažerka
v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 1892)
 
Náplň práce
Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů.
Příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie.
Koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů.
Poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci v rámci (operačních) programů hl. m. Prahy.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. plná svéprávnost,
 4. bezúhonnost1).
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
  
Další požadavky
 • orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka (nejméně na úrovni A1)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)
 • komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost, analytické myšlení
 • vítány zkušenosti s realizací či administrací investičních projektů, zkušenosti a praxe v oblasti školství a vzdělávání a/nebo znalost uživatelského prostředí MS2014+ 
Nabízíme
 • pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mateřské/rodičovské dovolené
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě 122)
 • nástup dle dohody
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • další vzdělávání, mentoring, koučink, jazykové kurzy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • další vzdělávání, jazykové kurzy, mentoring a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Bližší informace naleznete na našich kariérních stránkách kariera.praha.eu.
 
Způsob podání nabídek
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) v českém jazyce prosím zasílejte do 11. srpna 2020 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – projektový/á manažer/ka/FON/1892/VM39/20/Z“.
 
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka za tím účelem předloží k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a originál nebo ověřenou kopii výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.
 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení a další informace naleznete na úřední desce na portálu hlavního města Prahy www.praha.eu a na  stránkách kariera.praha.eu.
 
Poznámky
 
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 

 
 
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena