Projektový/á manažer/ka do oddělení projektů rovnosti žen a mužů I SM 834 018 (MPSV) - Praha

Bližší informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/projektovy-a-manazer-ka-do-oddeleni-projektu-rovnosti-zen-a-muzu-i-odboru-realizace-programu-esf-verejna-sprava-socialni-inovace-a-rovne-prilezitost-1

Datum vystavení 09.06.2021
Datum platnosti 23.06.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
V souladu s usnesením vlády č. 444/2014
 
vyhlašuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost
výběrové řízení na obsazení pozice:
projektový/á manažer/ka do oddělení projektů rovnosti žen a mužů I,
odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (OPZ) – SM 834018
 
VŘ 16/2021
 
 
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • analytické myšlení
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • výborné organizační a komunikační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
 
 
Výhodou:
 • orientace v problematice rovných příležitostí pro ženy a muže a slaďování rodinného a pracovního života
 • přehled o účinných opatřeních realizovaných v ČR i v zahraničí za účelem zavádění férového pracovního prostředí ve firmách
 • kladný vztah k firemnímu prostředí a zkušenosti s jeho fungováním
 • základní přehled o evaluačních technikách
 • znalost projektového řízení (především výstavby neinvestičního projektu – intervenční logika)
 • znalost implementační struktury OPZ, legislativy Evropského společenství a ČR
 • zkušenost s implementací strukturálních fondů EU
 • zkušenosti s administrací, hodnocením a výběrem projektů
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů
 • zkušenosti s tvorbou výzev (tvorba analýz, práce se statistickými daty apod.)
 
 
Hlavní náplň činnosti:
Výkon činností zařazených do oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské
strukturální, investiční a obdobné fondy dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.:
 • příprava věcné části dotačních výzev na podporu rovných příležitostí na pracovním trhu v ČR pro období 2021 – 2027
 • administrace výběru a hodnocení projektů zejména v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže a slaďování rodinného a pracovního života
 • kontrola zpráv o realizaci a průběhu realizace projektů, spolupráce při kontrolách na místě (včetně administrace realizovaných kontrol v informačních systémech) a příprava hlášení nesrovnalostí
 • poskytování informací, poradenství v oblasti ESF, prezentace na seminářích
 • podílení se na tvorbě metodických dokumentů
 
Nabízíme:
 • nástup dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • zaměstnanecké benefity (možnost částečné práce z domova, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, sick-days, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově
 
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • kopie dokladu o nejvyšším relevantním dosaženém vzdělání,
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech,
 • kopie výpisu z trestního rejstříku.
 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 23. 6. 2021 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.
 
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena