Projektový/á manažer/ka do Odboru TA/NSA (SFŽP ČR, Praha)

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – projektový/á manažer/ka v Odboru TA/NSA, Oddělení administrace TA.

Datum vystavení 13.01.2022
Datum platnosti 24.01.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. únor 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
  • administrace projektů Technické pomoci OPŽP (příjemci dotace SFŽP ČR, MŽP, AOPK);
  • konzultace s odbornými garanty projektů na SFŽP/koordinátory projektů;
  • posuzování a určování přijatelnosti projektového námětu, kontrola dodržování stanovených termínů, finančních harmonogramů a ostatních parametrů projektu;
  • kontrola a schvalování žádostí o podporu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, případně žádostí o změnu;
  • kontrola VZ dle zákona i mimo režim zákona;
  • určování způsobilosti výdajů;
  • tvorba a vyhodnocování přehledů čerpání prostředků;
  • příprava podkladů pro kontroly a audity, zabezpečení součinnosti;
  • administrace projektů v MS2014+ (zejm. CSSF14+), IS EDS/SMVS, zpracování dat a přehledů v MS Excel, příprava právních aktů a řídicích dokumentací.
Posuzovány budou žádosti přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. ledna 2022 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@sfzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky favab6q.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „VŘ odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA (664).“

https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/detail-nabidky-zamestnani/?id=404

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena