Programový referent/programová referentka

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 28.06.2024
Datum platnosti 31.07.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení výzkumu přijme referenta/referentku na pozici programového referenta/programové referentky, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti (s0557):
 
 • administrativní činnost v rámci procesu vyhodnocování a realizace projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v OP TAK;
 • poradenská a konzultační činnost při předkládání a administraci projektů v rámci podpory VaVaI v OP TAK;
 • příprava metodických příruček, ad hoc stanovisek, konzultací a analytických materiálů pro svěřenou oblast;
 • koordinace a předávání dat a informací do informačních systémů VaVaI;
 • plnění dalších úkolů v oblasti strukturálních fondů v působnosti MPO v souladu s pokyny nadřízeného.
 
Požadujeme:
 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který splňuje bakalářský studijní program, nebo vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;  
 • samostatnost, pečlivost, důslednost, schopnost týmové spolupráce a osobní odpovědnost;
 • vysoké pracovní nasazení;
 • trestní bezúhonnost.
 
Výhodou:
 
 • orientace v problematice výzkumu, vývoje a inovací;
 • znalost angličtiny slovem i písmem;
 • zkušenosti z oblasti fondů EU;
 • zkušenost z oblasti administrace projektů financovaných z fondů rozpočtu ČR/EU.
 
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[1];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
 
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou) s možností prodloužení;
 • pružná pracovní doba, možnost výkonu práce z jiného místa dle dohody;
 • odborný růst a vzdělávání, získání praxe a přehledu v oblasti strukturálních fondů a podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR, možnost seznámit se s konkrétními realizovanými projekty;
 • možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1, Václavské náměstí);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené a benefity dle kolektivní dohody (5 dnů indispozičního volna, odměny životní a pracovní, příspěvek na stravování, na penzijní či životní pojištění a individuální příspěvky dle zásad FKSP, využití rekreačních objektů MPO).
 
Další informace:
 
 • pozice je vhodná pro absolventy/absolventky VŠ;
 • zahájení pracovního poměru bude upřesněno, nejdříve srpne 2024, popř. dle dohody.
 
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 31. července 2024 na e-mail: (karlikova@mpo.cz).
 
 
Upozornění:
 
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 
 
 

[1] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena