Programový manažer / programová manažerka v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (Magistrát hlavního města Prahy) - Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy,v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), a podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatý usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 22. června 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice programový manažer / programová manažerka v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 1924).

Datum vystavení 22.06.2020
Datum platnosti 08.07.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Sjednaný druh práce: programový manažer / programová manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě1) 13.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek, možnost zkráceného pracovního úvazku. Termín předpokládaného nástupu: dle dohody. 
 
Stručná náplň práce
Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci (operačního) programu po věcné stránce.
Sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie
Koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů
Koordinace poradenské, konzultační a metodické činnost při předkládání projektů v rámci (operačních) programů hl. m. Prahy.
Komplexní metodické a administrativní zajištění věcné administrace projektů spolufinancovaných z evropských fondů na území hl. m. Prahy.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona o úřednících:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 4. bezúhonnost2).
 
Požadované vzdělání
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 Požadované znalosti a dovednosti
 • zkušenosti s projekty v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací
 • dobrá orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační, komunikační a prezentační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
 • analytické myšlení a dovednosti
 • samostatný přístup ke svěřeným úkolům, schopnost samostatné i týmové práce
 • pečlivost a spolehlivost
Výhodou
 • zkušenost s vedením pracovního týmu
 • zkušenosti s realizací či administrací investičních projektů
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
Nabízíme
 • pracoviště v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, jsou:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis. 
  K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:
 1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Přihlášku  s  požadovanými  doklady  v uzavřené obálce je  nutno  podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. července 2020 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
 
Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT - výběrové řízení
programový manažer/programová manažerka/1924/FON/VR132/20/Z“
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
 
Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky.  U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena  autorizovaná konverze    do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s  požadovanými  doklady  je  nutno  podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky hlavního města Prahy: 48ia97h.
Do předmětu prosím uveďte: „odboru personálnímu-NEOTEVÍRAT-výběrové řízení- programový/á  manažer/ka/1924/FON/VR132/20/Z“
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení a další informace naleznete na úřední desce HMP a na magistrátních kariérních stránkách
 

Poznámky
 
1) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
3) Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka / úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice.  
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21).
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 
 
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena