Právník/právnička v odd. smluvních agend a soudních sporů (zástup za RD)(MŠMT)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru právník/právnička v odd. smluvních agend a soudních sporů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zástup za MD/RD), kód systemizovaného místa MSMT0000868S.

Datum vystavení 20.07.2021
Datum platnosti 09.08.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • zastupování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při jednáních před soudy nebo jinými orgány veřejné správy;
 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů;
 • posuzování návrhů smluv a podíl na metodické činnosti související s hospodařením s majetkem státu;
 • podíl na koncipování a formulaci interních aktů řízení v resortu školství a zpracovávání připomínek k návrhům těchto dokumentů;
 • posuzování právních otázek souvisejících s poskytováním dotací;
 • vykonávané činnosti z části souvisí s operačními programy, které spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti strukturálních fondů EU.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo právní věda;
 • znalost soukromého a veřejného práva;
 • vynikající komunikační dovednosti
 • velmi dobré organizační schopnosti;
 • schopnost samostatného řešení úkolů;
 • koncepční a analytické myšlení;
 • pečlivost a spolehlivost;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • vysoké pracovní nasazení;
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu;
 • velmi dobrou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook, Excel);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost.
 
Splnění požadavku vzdělání v oboru právo a právní činnost, státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
Výhodou:
 • znalost rozpočtových pravidel a judikatury k otázkám poskytování dotací;
 • orientace v právu duševního vlastnictví.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou;
 • předpokládaný nástup 1. září 2021, případně dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 14.  platové třídě, (platový tarif 31 670 – 46 840,- Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy – Karmelitská ul.;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně, stravenky, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění);
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo zašlete prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 9. srpna 2021.
Do předmětu zprávy uveďte právník/právnička v odd. smluvních agend a soudních sporů, č. j.: MSMT-VYB-128/2021-2“.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303, odst. 3, a je seznámen s  § 304, odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
Poučení o zpracování osobních údajů:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci spojenou s rizikem onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o možnosti realizace výběrového pohovoru on-line formou. Bližší informace podá ministerstvo každému žadateli následně.
 
 
              …..………………………
                  PhDr. Jindřich Fryč
                        státní tajemník
v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 
 
V případě dalších dotazů se obracejte na:                                             
Mgr. Ivana Michalová, email: ivana.michalova@msmt.cz
Více informací: https://www.msmt.cz/ministerstvo/pravnik-pravnicka-v-odd-smluvnich-agend-a-soudnich-sporu-2 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena