Právník/právnička v odboru kontrol evropských programů, oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení (SM 851 005) (MPSV) - Praha

Datum vystavení 12.10.2021
Datum platnosti 27.10.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • analytické myšlení
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační a velmi dobré komunikační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
 • od 1. ledna 2023 splnění požadavku podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů stanoveného služebním předpisem státní tajemnice v MPSV č. 13/2021, kterým je splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto předpokladu musí být doloženo nejpozději 31. prosince 2022.
  
Výhodou:
 • magisterské vzdělání zaměřené na obor Právo nebo Právo a právní věda
 • praxe v oblasti implementace ESF
 • znalost legislativy EU a ČR (zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o finanční kontrole, zákon o kontrole /kontrolní řád/ a zákon o rozpočtových pravidlech)
  Hlavní náplň činnosti:
 • zajištění tvorby programových dokumentů spolufinancovaných z ESF z hlediska problematiky systému šetření a hlášení nesrovnalostí;
 • vytváření koncepce a metodiky uplatňování politik Evropských společenství (veřejná podpora a zadávání veřejných zakázek) v řízení a implementaci;
 • z právního hlediska zajištění zpracování písemných postupů pro oblast zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory v procesu implementace programů spolufinancovaných z ESF;
 • zajištění právní přípravy smluvních vztahů při implementaci programů spolufinancovaných z ESF, včetně vytváření závazných postupů pro uzavírání smluv mezi jednotlivými subjekty v rámci implementační struktury a s dodavateli externích služeb a zajištění souladu těchto pravidel s mezinárodně právní závazky ČR;
 • zajištění realizace přestupkové agendy v prvoinstančním stupni řízení v oblasti přestupků fyzických, právnických a podnikajících osob podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
 • sledování vývoje legislativy EU v oblasti strukturálních fondů EU, zejména v oblasti hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a nesrovnalostí;
 • z odborného hlediska posuzování právních předpisů vztahujících se k oblasti kontrol, spolupráce a kontrola správnosti, vhodnosti a souladu protokolů z kontrol na místě, rozhodnutí o námitkách a vypořádání stížností s národní legislativou;
 • spoluúčast na přípravě dokumentace pro realizaci programů (zadávací dokumentace pro předkladatele žádostí o podporu, formuláře pro hodnocení apod.).
 
   Nabízíme:
 • nástup dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída)
 • zaškolení formou mentoringu
 • systém finanční i nefinanční motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna /tzv. sick-days/, poukázky na stravování, vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově
  
   Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • kopie dokladu o nejvyšším relevantním dosaženém vzdělání,
 • kopie výpisu z trestního rejstříku.
 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 27. 10. 2021 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 00 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena