Právník/právnička

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 10.11.2023
Datum platnosti 11.12.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení metodiky a právní podpory, sekce fondů EU přijme referenta/referentku na typovou pozici právník/právnička (s0446), a to na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:
 
 • poskytování právní podpory implementačním strukturám OP PIK, zpracovávání vyjádření k žalobám/rozkladům a účast na soudních jednáních týkajících se projektů OPPI či OP PIK, poskytování stanovisek k žádostem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zpracovávání a připomínkování dokumentů právní a metodické povahy
 • zastupování MPO na příslušných pracovních skupinách či platformách.
Požadujeme:
 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo právní věda, v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který splňuje bakalářský studijní program nebo vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • praxe v oblasti EU fondů výhodou;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 14. platová třída (platový tarif od 34 840 Kč do 51 530 Kč), s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
Další informace:
 
 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 11. prosince 2023 na e-mail: havrdovav@mpo.cz.

Upozornění:
 
 

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena