Odborný rada - vedoucí Oddělení informatiky (SFDI) - Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení informatiky

Datum vystavení 07.01.2021
Datum platnosti 25.01.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
Čj.: 7487/SFDI/130225/22991/2020
 Datum: 7. ledna 2021
 
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury jako příslušný služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení informatiky (ID30092772) v oboru služby 28. Informační a komunikační technologie ve služebním úřadu – Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508. Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2021.
 
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 
Na obsazovaném služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Popis činností vykonávaných na tomto služebním místě je přílohou č. 1 tohoto oznámení.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo odborný rada – vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení informatiky nebo žádosti o jmenování na služební místo odborný rada – vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení informatiky (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. ledna 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (HR@sfdi.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: e5qaihb).
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada - vedoucí Oddělení informatiky, č. 7487“.
 
Bližší informace poskytne:
Bc. Markéta Šanderová, vedoucí Personálního oddělení, tel. 266 097 326 nebo
Ing. Barbora Frolíková, samostatná personalistka, tel 266 097 247 nebo
na kontaktní adrese HR@sfdi.cz
 
Výběrového řízení na obsazení výše uvedeného služebního místa se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 
 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit splnění tohoto předpokladu pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.[7] U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 
 1. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
 
 1. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.[8], kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969;
 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti;
 3. příslušníkem Lidových milicí;
 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968;
 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
 
 1. splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 58 odst. 2 zákona, pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
 1. přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti;
 2. přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace;
 3. přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů;
 4. řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady;
 5. vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů;
 6. státní statistickou službu;
 7. správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána;
 8. ochranu utajovaných informací;
 9. zabezpečování obrany státu;
 10. zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti;
 11. obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci;
 12. přípravu nebo realizaci dotační politiky;
 13. přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje;
 14. přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly;
 15. ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém;
 16. zadávání veřejných zakázek;
 17. audit;
 18. zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců;
 19. řízení činností uvedených v písmenech a) až r);
 20. přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů;
 21. přípravu k výkonu zahraniční služby.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis
 
 
 
 
 
 
           Ing. Zbyněk Hořelica v. r.
                                  ředitel SFDI
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 7. ledna 2021
 
Sňato z úřední desky:
 
 
[1] Formulář žádosti na toto služebním místě je přílohou č. 2 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[8] Písemné čestné prohlášení o dalších předpokladech pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky je obsaženo v příloze č. 3. tohoto inzerátu.
Popis činností vykonávaných na služebním místě odborný rada – vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení informatiky:
 • komplexně koordinuje projekty vývoje informačních a komunikačních systémů SFDI, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracování plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
 • zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů SFDI, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
 • zajišťuje provoz a rozvoj informační sítě SFDI,
 • řídí procesy v IT service managementu dle ISO 20 000-1/2012,
 • zpracovává informační koncepci SFDI,
 • zajišťuje poskytování podpory uživatelům informačních technologií a informačních systémů SFDI,
 • věcně příslušným organizačním útvarům SFDI poskytuje technické vstupy z oblasti informačních technologií do zadání veřejných zakázek, vyjadřuje se k vyhodnocení části nabídek z pohledu informačních technologií, a to zejména v oblasti standardů, architektury, provozních a technologických požadavků,
 • provozuje řešení zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci informačních systémů v SFDI na základě pokynů a požadavků Manažera kybernetické bezpečnosti a pověřence pro ochranu osobních údajů zabezpečení osobních údajů,
 • zpracovává interní předpisy na úseku IT týkající se provozu informačních systémů a technologií,
 • zajišťuje správu svěřených aktiv,
 • zajišťuje provoz programových prostředků SFDI a jejich ochranu proti napadení zevnitř a zvenku s výjimkou elektronických zabezpečovacích systémů,
 • na základě požadavků představených/vedoucích zajišťuje předání a umístění prostředků informačních technologií jednotlivým zaměstnancům SFDI, zajišťuje informování určeného zaměstnance Oddělení správy budovy a majetku o předaných prostředcích informačních technologií,
 • zajišťuje a vede evidenci programových prostředků IS, sleduje vývoj informačních a komunikačních technologií a navrhuje opatření a postupy k jejich uplatnění v podmínkách SFDI,
 • zajišťuje správu programu Autoplan (tj. program pro cestovní příkazy a knihy jízd),
 • na základě požadavku představeného/vedoucího zaměstnance, zajišťuje pro zaměstnance SFDI podklady pro vystavení elektronického podpisu, který bude v souladu s nařízením eIDAS a zajistí technickou podporu při instalaci elektronického podpisu,
 • zajišťuje vedení evidenci kvalifikovaných certifikátů,
 • vede provozní dokumentaci k systémů uvedeným ve standardu ve „Směrnici pro přidělování hardware a software“,
 • zajišťuje činnosti správce dle zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systém veřejné správy,
 • řídí, koordinuje a zodpovídá za specifickou činnost oddělení,
 • zajišťuje plnění úkolů v rámci působnosti oddělení,
 • provádí administrativní úkony související s činností zaměstnanců oddělení,
 • stanoví popisy pracovních/služebních činností zaměstnanců oddělení,

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena