Odborný rada - regionální projektový/á manažer/ka Ústí nad Labem v Oddělení regionálních kanceláří

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – regionálního projektového manažera - Ústí nad Labem v Oddělení regionálních kanceláří v oboru služby 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 16.03.2023
Datum platnosti 03.04.2023
Kraj Ústecký kraj
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, po dobu nepřítomnosti a čerpání mateřské a rodičovské dovolené státní zaměstnankyně. Předpokládaným termínem nástupu do služby na služební místo je 15. dubna 2023.
Na služebním místě jsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27 650 Kč do 40 740 Kč.
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).
Rozpětí osobního příplatku od 1 000 Kč do 10 010 Kč.
Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.
Služební místo hrazeno z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • poskytování informací a poradenství o možnostech čerpání prostředků z fondů EU – programů implementovaných Agenturou pro podnikání a inovace prostřednictvím telefonu, e-mailu a osobních konzultací,
 • propagace činností a programů implementovaných Agenturou pro podnikání a inovace na území kraje – spolupráce s regionálními partnery, prezentace programů a činností API na seminářích a konferencích,
 • role projektového manažera ve výzvách Technologie pro MAS_CLLD či jiných - administrace přidělených žádostí o dotace.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo odborného rady – regionálního projektového manažera - Ústí nad Labem v Oddělení regionálních kanceláří (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 03. dubna 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nabor@agentura-api.org  nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: nntwcis).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady – regionálního projektového manažera - Ústí nad Labem v Oddělení regionálních kanceláří“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání
žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství
[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 
 1. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
 
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (tzn. vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. Strukturovaný profesní životopis,
 
V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.
 
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.
 
 
Organizace výběrového řízení
 
Výběrové řízení na obsazení služebního místa bude rozděleno na dvě části – písemnou a ústní, přičemž písemná část bude předcházet ústní části a bude zaměřena na zjištění úrovně obecných předpokladů uchazeče. Ústní pohovor bude při konání výběrového řízení rozhodující a bude veden se všemi uchazeči bez ohledu na písemný výsledek zkoušky. Součástí ústní části bude prezentace na téma „SWOT analýza Ústeckého kraje s důrazem na podnikatelské prostředí a inovace“ s délkou 10 minut. Písemná i ústní část bude bodově hodnocena dle podmínek stanovených v Jednacím řádu výběrové komise.
 
Ústní část výběrového řízení se bude týkat následujících okruhů:
 1. Základní informace o Agentuře pro podnikání a inovace
 2. Územní rozdělení ČR a znalost regionu - bude ověřena prezentací
 3. Aktuální ekonomické ukazatele ČR (nezaměstnanost, průměrná mzda apod.)
 
 
Kontaktní osoba:
 
 
Ing. Tereza Červenková Oddělení právní a personální, tel. 724 773 921 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org
 
 
V Praze dne 16. března 2023
 
 
Za Agenturu pro podnikání a inovace podepisuje Ing. Petr Müller, zástupce vedoucího služebního úřadu.
 
Poučení služebního orgánu:
Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
Výběrová komise může provést s žadatelem pohovor v náhradním termínu na jeho požádání, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
Přílohy oznámení o vyhlášení výběrového řízení:
 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (VZOR) Vyvěšeno:   16. března 2023
Svěšeno:     4. dubna 2023
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena