Odborný rada - Právník/Právnička v Oddělení právním a personálním

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – právníka v Oddělení právním a personálním v oborech služby 22 - Legislativa a právní činnost, 37 - Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 22.07.2021
Datum platnosti 19.08.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha. 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Předpokládaným termínem nástupu do služby na služební místo je 15. září 2021.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Základní pracovní náplň související se služebním místem:
 • reviduje a připomínkuje právní dokumenty týkající se programů financovaných z fondů EU
 • spolupodílí se na administraci průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek financovaných z fondů EU v prostředí e-tržiště a profilu zadavatele
 • připravuje a poskytuje právní poradenství při přípravě smluv a dokumentů týkajících se programů financovaných z fondů EU
 • zpracovává a vyřizuje podání vůči fyzickým a právnickým osobám, státním orgánům a úřadům
 • zajišťuje plynulou komunikaci a spolupráci v rámci služebního úřadu a pravidelnou informovanost představených v oblasti fondů EU, veřejných zakázek, o legislativních změnách atp.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo odborného rady – právníka v Oddělení právním a personálním (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. srpna 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nabor@agentura-api.org  nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: nntwcis).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady – právníka v Oddělení právním a personálním.“
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];NEBO
  je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání
  žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství
  [2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
   
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; 
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
   
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
   
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (tzn. vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
   
   
  K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. Strukturovaný profesní životopis, 
  Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
   
   
   
   
  Organizace výběrového řízení
   
  Výběrové řízení na obsazení služebního místa bude tvořeno ústním pohovorem, který bude bodově hodnocen dle podmínek stanovených v Jednacím řádu výběrové komise.
   
   
   
  Pohovor se bude týkat zejména následujících okruhů:
 1. Základní znalosti o Agentuře pro podnikání a inovace z hlediska výběrového řízení na služební místo odborného rady – právníka v oborech služby č. 22, 37 a 38
 2. Znalost a praktické zkušenosti se:
 • Zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 1. Základní znalosti o EU, fondech EU v ČR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba:
 
 
Ing. Tereza Červenková, Oddělení právní a personální, tel. 724 773 921 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena