Odborný rada – specialista ICT, Oddělení informačních systémů

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – specialista ICT, Oddělení informačních systémů, Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Datum vystavení 03.07.2024
Datum platnosti 17.07.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Údaje o služebním místě:
Obor služby 28. Informační a komunikační technologie.
Místem výkonu služby je Praha.
Služební místo je systemizováno na dobu určitou, do 31.12.2030.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, do 31.12.2028, předpoklad prodloužení.
Předpokládaný nástup na služební místo je 1.srpna 2024 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
Státní zaměstnanec na služebním místě vykonává zejména tyto činnosti:
 • Přebírá, ověřuje, uvádí do provozu a konfiguruje operační systémy koncových počítačů, optimalizuje využívání jejich technických a programových prostředků, instaluje nové prvky a moduly výpočetní techniky. Spolupodílí se na nastavování uživatelských tiskáren
 • Komunikuje s koncovými uživateli a podílí se na řešení jejich problémů formou ServisDesku
 • Podílí se na přípravě výběrových řízení ve vztahu k systémové infrastruktuře a uživatelské technice
 • Podílí se na zabezpečení uživatelských stanic, provádí kontrolu logů a běhu aplikací, participuje na zavádění bezpečnostních opatření v rámci systémové infrastruktury Centra
 • Spolupracuje s externími subjekty podílejícími se na chodu a správě a bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
Údaje o složkách platu:
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 
 • Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif v rozmezí od 30.780 Kč do 45.420 Kč.
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 
 • Osobní příplatek
Rozpětí obvykle od 4.000 Kč do 10.000 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebním úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu (pro 13. platovou třídu se jedná o 0 Kč – 22.710 Kč), a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
 
 • Odměny
Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

Údaje o podmínkách výkonu služby:
Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Nabízíme (benefity):
 • moderní pracovní prostředí v přátelském kolektivu a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů
 • široká možnost profesního a osobního rozvoje
 • pružná služební doba
 • možnost výkonu služby z jiného místa (částečný home office)
 • 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 dní indispozičního volna)
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní a životní pojištění
 
Podání žádosti:
Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17.7.2024, tj. v této lhůtě
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@crr.cz
 • nebo podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebnímu úřadu ID mt6427q.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „447 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – specialista ICT, Centra pro regionální rozvoj České republiky“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
 
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
 1. je státním občanem České republiky[1], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru[2] [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1);
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.  Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4]
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (příloha č. 1).; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
    Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 
 
Další povinné přílohy:
K žádosti žadatel dále přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis[6]
 
Údaje o pohovoru:
Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor. V souladu s § 27 odst. 4 může být pohovor doplněn písemnou zkouškou.
 
Poučení služebního orgánu
Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
U tohoto výběrového řízení bylo udělení souhlasu s provedením náhradního termínu vyloučeno
 
[1] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 
[2] Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.  
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[6] V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti. 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena