Odborný rada – analytik velikosti podniku Agentura pro podnikání a inovace (API) - Praha

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – analytika velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP – II. v oboru služby 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 12.02.2020
Datum platnosti 24.02.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Místem výkonu služby je Praha. 
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaným termínem nástupu do služby na služební místo je 15. března 2020.
 • Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • koordinace využívání a provozu pomocných nástrojů pro zjištění vazeb a jejich funkcionalit,
 • zajišťování kontrol velikosti podniku,
 • koordinace, tvorba a vytváření postupů pro metodickou podporu OPPIK z hlediska kontroly velikosti podniku,
 • spolupráce s kontrolními orgány zabývajícími se kontrolou poskytování podpory v programech fondů EU (OPPIK),
 • zodpovědnost za vedení a systémovost dokumentace (i v elektronické podobě) v souladu s příslušnými interními předpisy a manuály,
 • vytváření a správa souvisejících pomocných nástrojů pro kontrolu velikosti podniku,
 • účast na monitorovacích návštěvách u vybraných projektů,
 • zajišťování školení v oblasti kontroly velikosti podniku pro žadatele/příjemce a interní pracovníky,
 • zodpovědnost za soulad metodiky OPPIK se závaznými postupy, legislativou, závaznými nařízeními a metodikou řídícího orgánu v oblasti kontroly velikosti podniku,
 • zpracovávání odborného stanoviska, informací, připomínek a účast na pracovních jednání v rozsahu svého pracovního zařazení.
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo odborného rady – analytika velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nabor@agentura-api.org  nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: nntwcis).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady – analytika velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP - II“
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];NEBO
  je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání
  žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství
  [2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. 
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; 
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3]
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];  
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (tzn. vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • Strukturovaný profesní životopis,
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
Organizace výběrového řízení:
 
Výběrové řízení na obsazení služebního místa bude probíhat formou ústního pohovoru, který bude hodnocen dle podmínek stanovených v Jednacím řádu výběrové komise.
Ústní pohovor bude při konání výběrového řízení veden s každým uchazečem, u kterého nedojde k vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě.
 
Ústní pohovor bude zaměřen na základní znalosti o Agentuře pro podnikání a inovace, zřízené zákonem č. 149/2016 Sb., a dále na všeobecné znalosti v oblasti definice malých a středních podniků (MSP). Konkrétně tedy půjde o prokázání znalostí žadatele v oboru služby č. 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
      
Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Rydvalová, Oddělení právní a personální, tel. 601 157 561 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org
https://www.agentura-api.org/cs/o-api/kariera/

Za Agenturu pro podnikání a inovace podepisuje Ing. Petr Müller, zástupce vedoucího služebního úřadu.
 
Přílohy oznámení o vyhlášení výběrového řízení:
 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (VZOR) 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena