Odborný rada – analytik/analytička v Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce (SFŽP ČR, Praha)

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na dvě služební místa (kód místa 909, 910) odborný rada – analytik/analytička v Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení analýz a strategické koordinace,

Datum vystavení 24.11.2021
Datum platnosti 06.12.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2029.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebních místech je 1. leden 2022.

Služební místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:
  • zajišťování koordinace přípravy, nastavování a implementace programů administrovaných Státním fondem životního prostředí (dále jen „Fond“);
  • zpracovávání věcných a procesních analýz programů a agend administrovaných Fondem;
  • příprava souhrnných přehledů a připomínkování strategických dokumentů spadajících do oblasti zájmu Fondu;
  • komunikace a spolupráce s tuzemskými i mezinárodními partnery.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. prosince 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@sfzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky favab6q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Společné VŘ odborný rada - analytik/analytička do Oddělení analýz a strategické koordinace (909, 910)“.

https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/detail-nabidky-zamestnani/?id=393

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena