NPO - vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, odbor politiky bydlení, MMR_1386

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO – vedoucího/vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, odbor politiky bydlení, MMR_1386 Co nabízíme: Možnost podílet se na řešení bytové krize v ČR identifikováním problémových oblastí a navržením vhodných podpůrných nástrojů zaměřených na zvyšování dostupnosti a kvality bydlení. Řízení oddělení se 7 podřízenými zaměstnanci. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, komponenty 2.10 Dostupné bydlení. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (15.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 2.10 Dostupné bydlení, půjčka. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 6. Finanční trh a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

Datum vystavení 10.07.2024
Datum platnosti 06.08.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO – vedoucího/vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, odbor politiky bydlení, MMR_1386
 
 
Č. j.: MMR-51064/2024-94
Datum: 10. červenec 2024

1.         Údaje o služebním místě                                                                                     

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_1386, vedoucího/vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, odbor politiky bydlení, v Ministerstvu pro místní rozvoj, se služebním působištěm v Praze.

 
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
6 – Finanční trh
41 – Bydlení, územní plánování a stavební řád
 
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • zodpovídá za implementaci komponenty Dostupné bydlení 2.10 (půjčková část) vč. plnění milníků tří finančních nástrojů ve spolupráci se SFPI, NRB a NRI;
 • podílí se na přípravě materiálů v oblasti investic do dostupného bydlení včetně řešení problematiky veřejné podpory;
 • podílí se na přípravě materiálů pro identifikaci problematických oblastí bydlení včetně analýzy dopadů možných řešení;
 • komunikuje s obcemi a s experty v oblasti investic do bydlení a vytváří znalostní základnu MMR v této oblasti;
 • zpracovává věcné připomínky k návrhům materiálů legislativní i nelegislativní povahy týkající se problematiky dostupnosti bydlení zejména v oblasti investic a finančních nástrojů;
 • implementuje koncepce bytové politiky se zřetelem investice do bydlení;
 • připravuje návrhy nových či aktualizovaných podpůrných nástrojů zaměřených na zvyšování dostupnosti a kvality bydlení;
 • podílí se na realizaci NPO: komponenty 2.10 Dostupné bydlení.

2.         Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 15. platové třídy.
 
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 39.820 Kč do 59.020 Kč.
 
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 
2.2 Osobní příplatek
Rozpětí od 0 Kč do 18. 000 Kč.
 
Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
 
2.3 Příplatek za vedení
Představenému přísluší příplatek za vedení 15. 000 Kč.
 
2.4. Odměny
Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu. Odměny jsou nenárokové, zpravidla se vyplácejí 2x ročně dle objemu disponibilních finančních prostředků.
 
 

3.         Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 30. 6. 2026.
 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je srpen 2024 nebo dle dohody.
 
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx
Služební úřad poskytuje následující benefity: https://mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity.


4.         Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) doručené ve lhůtě do 6. srpna 2024 (žádosti doručené po uplynutí této lhůty budou vyřazeny), tj. v této lhůtě
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 26iaava;
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mmr.gov.cz;
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1;
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, č.j.: MMR-51064/2024-94/MS“.


V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
 
5.         Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem tj.:

a) je státním občanem České republiky[2], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona][3];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona][4];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona][5];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu[6];
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona][7];

 

2. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;[8]

 

3. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[9] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;

 

4. splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě. Podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné[10].6.         Povinné přílohy
 • vyplněná a podepsaná žádost[11]
 • strukturovaný profesní životopis[12]
 • motivační dopis
 • doklad o dosaženém vzdělání

7.         Údaje o pohovoru
Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.
 
V případě dotazů k tomuto výběrovému řízení se obraťte na Ing. Marcelu Stříbrnou na e-mailové adrese Marcela.Stribrna@mmr.gov.cz.
 
 
 
 
 
 
    Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
  státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 
 
 
 
 
Poučení služebního orgánu.
Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena. Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán. V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
 
Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
 
 
Přílohy:

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení.

Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

                                                             
 

 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
[3] Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
[4] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.
[5] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru
[7] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách
[8] Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí.
[9] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.
[11] Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo viz příloha č. 1.
[12] V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

Připojené soubory

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena