Ministerský rada v oddělení podpory MSP a start-upů sekce fondů EU (MPO) - Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor digitalizace a internetu, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení.

Datum vystavení 03.09.2020
Datum platnosti 21.09.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení podpory MSP a start-upů přijme referenta/referentku, a to na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně,
v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 
Obor a charakteristika pracovní činnosti:
 • implementace operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) — zejména programů podpory Marketing a Poradenství a nadcházejícího operačního programu v novém programovém období 2021 - 2027; ta spočívá v přípravě a koordinace výzev, odborném a ekonomickém hodnocení projektů, kontrole a hodnocení plnění postupných cílů podpořených projektů, kontrola způsobilosti nákladů a finančních dokladů u podpořených projektů, spolupráce na závěrečném souhrnném zhodnocení dosažených výsledků, administrativní a poradenské činnosti při poskytování podpory, plnění dalších úkolů v oblasti strukturálních fondů v působnosti MPO v souladu s pokyny nadřízeného.
Požadujeme:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč/uchazečka, který nesplňuje vzdělání, ale vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu nižší (bakalářský studijní program) nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • základní orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti, týmová práce;
 • trestní bezúhonnost.
 
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru čestné prohlášení s údaji potřebnými pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Nabízíme:
 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou stávající zaměstnankyně);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání úřednické zkoušky v daném oboru služby;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Gorazdova 24, Praha 2);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
 
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru ihned, případně dle dohody.
 • místo výkonu práce - Praha
 
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis s motivačním dopisem nejpozději do 21. září 2020 na e-mail: splichalovam@mpo.cz.
 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena