Ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ek. (MŽP) - Praha

Státní tajemnice Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000780 Ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku (oddělení podpory modernizace energetiky), v oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. července 2029 s možností prodloužení do 31. prosince 2029. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpna 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Základní tarif od 27.980 Kč do 41.290 Kč dle započtené uznatelné praxe, po úspěšném ukončení tříměsíčního adaptačního procesu možnost přiznání osobního příplatku.

Datum vystavení 22.06.2022
Datum platnosti 11.07.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činnosti na služebním místě:
  • Tvorba a rozvoj nového operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „operační program“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace operačního programu, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
  • Tvorba koncepčních materiálů a systému financování v souvislosti s poskytováním podpory
  • z operačního programu.
  • Zpracování dat, analýz a studií potřebných k řádné správě operačního programu a vyhodnocování poskytnuté podpory.
  • Koordinace všech procesů spojených s poskytováním podpory z operačních programů týkajících se životního prostředí včetně komunikace s Evropskou komisí a komunikačních aktivit
  • Příprava pracovních skupin a komunikace s partnery, zejména z území.

 Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) - vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do 11. července 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB) nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Více informací včetně příloh naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/SM_000780_2022_cerven
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena