Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU) - MŽP (Praha)

Státní tajemnice Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 000229 Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU), se služebním působištěm v Praze. Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 17.06.2024
Datum platnosti 17.07.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti
 • Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 • Tvorba a rozvoj Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů, podílení se na procesech.
 • Odpovědnost za spolupráci při plnění úkolů kontrol projektů financovaných z prostředků OPŽP na úrovni kompetencí Řídicího orgánu.
 • Poskytování informací, příprava zpráv a stanovisek pro Operační program Životní prostředí.
 • Zajišťování kontrol Zprostředkujících subjektů při provádění kontrol na místě u příjemce podpory.
 • Zajišťování kontrol příjemců podpory dle konkrétní potřeby Řídicího orgánu.
 • Spolupráce na tvorbě metodik, manuálů a dalších dokumentů s vazbou na implementaci OPŽP v souvislosti s vykonávanou činností.
 • Zajišťování řešení tzv. nesrovnalostí finančních prostředků (identifikace a vymáhání prostředků) poskytovaných na jednotlivé projekty z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu ve vazbě na příslušnou legislativu EU a ČR v platném znění, ve spolupráci s odborem Interního auditu a finanční kontroly.
 
2. Údaje o podmínkách výkonu služby
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. srpen 2024.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Služební místo je hrazeno z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu (OPŽP).
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx
 
 
Služební úřad poskytuje následující benefity:
 • pružná služební doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z FKSP formou osobního konta zaměstnance (lze využít na penzijní připojištění, rekreaci, kulturu, vzdělávání a tělovýchovu, knihy, vitamínové doplňky, dioptrické brýle, optické pomůcky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.),
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva
 • 1 den volna k zajištění osobních záležitostí
 • 5 dnů studijního volna k individuálním studijním účelům
 • možnost částečného výkonu služby na home office.
 
V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.
3. Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“)
podané ve lhůtě do 17. července 2024,
tj. v této lhůtě 
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10Praha 10,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mzp.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 9gsaax4.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000229“. 
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Veškeré informace včetně příloh naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/SM_000229_2024_cerven

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena