Ministerský rada v odboru fondů EU (MŽP) - Praha

Státní tajemnice Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000788 Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU), v oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. srpna 2029 s možností prodloužení do 31. prosince 2029. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Základní tarif od 27.980 Kč do 41.290 Kč dle započtené uznatelné praxe, po úspěšném ukončení tříměsíčního adaptačního procesu možnost přiznání osobního příplatku.

Datum vystavení 22.06.2022
Datum platnosti 22.07.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činnosti na služebním místě:
 • Tvorba a rozvoj Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“). Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů, podílení se na procesech.
 • Odpovědnost za spolupráci při plnění úkolů kontrol projektů financovaných z prostředků OPŽP
  na úrovni kompetencí Řídícího orgánu.
 • Poskytování informací, příprava zpráv a stanovisek pro OPŽP.
 • Zajišťování kontroly Zprostředkujících subjektů při provádění kontrol na místě u příjemce podpory.
 • Zajišťování kontroly příjemců podpory dle konkrétní potřeby Řídícího orgánu.
 • Spolupráce na tvorbě metodik, manuálů a dalších dokumentů s vazbou na implementaci OPŽP v souvislosti s vykonávanou činností.
 • Zajišťování řešení tzv. nesrovnalostí finančních prostředků (identifikace a vymáhání prostředků) poskytovaných na jednotlivé projekty z rozpočtu Evropské unie a Státního rozpočtu ve vazbě
  na příslušnou legislativu EU a ČR v platném znění, ve spolupráci s odborem Interního auditu
  a finanční kontroly.
 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) – vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do   22. července 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemnice
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB) nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000788“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.

Více informací včetně příloh naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/SM_000788_2022_cerven

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena