Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (MŽP) - Praha

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000781 Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (oddělení obchodování s emisemi), v oboru služby Technická ochrana životního prostředí. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. srpna 2028 s možností prodloužení do 31. prosince 2029. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2021. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Datum vystavení 16.07.2021
Datum platnosti 02.08.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
       Datum: 14. července 2021
       Č. j.: MZP/2021/260/2134
 
Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení služebního místa
000781 Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu
(oddělení obchodování s emisemi),

v oboru služby
Technická ochrana životního prostředí.
 
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
do 31. srpna 2028 s možností prodloužení do 31. prosince 2029.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 
Náplň činnosti na služebním místě:
 • Vedení agendy snižování emisí skleníkových plynů v sektorech silniční dopravy, letectví a námořní dopravy.
 • Spolupráce na správě Modernizačního fondu – příprava programů pro podporu nízkouhlíkových investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.
 • Hájení zájmů ČR na jednáních institucí EU (včetně zahraničních služebních cest), spolupráce s evropskými a českými institucemi a sociálními partnery.
 • Příprava české a evropské legislativy.
 • Spolupráce na správě nástrojů na ochranu klimatu (mj. systém emisního obchodování, daňové, finanční a regulatorní nástroje).
 • Zpracování dat, analýz a studií v oblasti ochrany klimatu potřebných k řádné správě operačních programů financovaných z EU fondů.
 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) - vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 - podané ve lhůtě do 2. srpna 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)
posta@mzp.cz
nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000781“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.
V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.
 
PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje
 1. Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
  nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4]
 1. dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem
  nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).
    
  Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1.  má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách[7].  
 1. Jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 17/2021 státního tajemníka k vnitřní systemizaci Ministerstva životního prostředí, kterým je znalost anglického jazyka alespoň na 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[8];
 • Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[9] dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy8.
 
Výhodou jsou předchozí zkušenosti s fondy Evropské unie nebo jinou dotační politikou státu, orientace v problematice ochrany klimatu, dobrá znalost práce na PC (běžný kancelářský software), schopnost práce v týmu, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, komunikační, prezentační a organizační dovednosti, analytické schopnosti.
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 2. motivační dopis. 
  Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
   
 
PŘÍLOHA – Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
 
 
Ing. Jan Landa
státní tajemník
Ministerstva životního prostředí
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti v příloze.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[7] Pokud vybraný žadatel nebude mít potřebnou zdravotní způsobilost, dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona bude považována od počátku za neplatnou (§ 28 odst. 5 zákona).
[8] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[9] Doklad (minimálně prostou kopii) je nutné doložit již při podání Žádosti. Pokud nebude doloženo, žádost bude z výběrového řízení vyřazena dle § 27 odst. 2 zákona.

Kompletní informace včetně vzoru žádosti https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000781_cervenec_2021

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena