Ministerský rada Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000415S v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády 1/2019 Sb., o oborech státní služby: 9 – Školství, mládež a tělovýchova, 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 13.02.2020
Datum platnosti 24.02.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Místo výkonu služby:     Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1]. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. března 2020 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • Přípravu podkladů pro přípravu výzev pro oblast vysokých škol v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen „OP VVV“);
 • Podíl na tvorbě strategických dokumentů v oblasti vysokých škol ve vazbě na kohezní politiku EU;
 • Sledování politik EU v oblasti vysokého školství a navrhování jejich implementace v rámci OP VVV;
 • Podíl na přípravě budoucího programovacího období za oblast vysokého školství.
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 24. února 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru vysokých škol MŠMT (č. j.: MSMT-6655/2020-3)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Státní občanství lze při podání žádosti prokázat pouze doložením prosté kopie osvědčení o státním občanství nebo podle § 26 odst. 2 zákona písemným čestným prohlášením o státním občanství; v tomto případě je nutné průkaz totožnosti nebo originál či úředně ověřenou kopii osvědčení o státním občanství doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]; v případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z rejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů – jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;  
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
2.  Ovládá český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona dokládá pouze v případě, že žadatel není státním občanem České republiky a nevztahuje se na něj výjimka z prokazování znalosti českého jazyka[3].
 
Výhodou: uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); znalost prostředí vysokého školství a OP VVV; znalost anglického, popř. dalšího cizího jazyka; znalost prostředí veřejné správy a zkušenost s prací na obdobné pozici.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis. 
Další informace o služebním místě:
 • platový tarif 27 980 – 41 290 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě. 
Další výhody:
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
  
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Michalová, tlf: 234 811 665
http://www.msmt.cz/ministerstvo/ministersky-rada-v-odboru-vysokych-skol-2
[1]  Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena