Ministerský rada - interní hodnotitel projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy (MPO) - Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - interní hodnotitel/ka projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

Datum vystavení 23.02.2021
Datum platnosti 26.03.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Č. j.:  MPO 141232/21/61500/11000
Datum:   23. února 2021
Státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada (hodnotitel/ka projektů – specializace alternativní doprava, odpadové a vodní hospodářství) v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy
v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou, a to na plný úvazek. Předpokládaný termín nástupu do služby na tomto služebním místě je duben 2021, nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy, plat bude hrazen z prostředků Technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“) a následně z navazujícího OP.
Náplň činnosti na uvedeném služebním místě spočívá v:
odborném a ekonomickém hodnocení projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy;
řešení problematiky využívání odpadů/druhotných surovin a úspor vody v rámci technologických linek v průmyslových podnicích;
dále v kontrole a hodnocení plnění postupných cílů podpořených projektů v rámci programu OP PIK/OP TAK a spolupráce na závěrečném souhrnném zhodnocení dosažených výsledků; administrativní činnosti při poskytování podpory, přípravu výzev, metodik a manuálů.
Náplň pracovní činnosti vyžaduje vzdělání nebo praxi ve specializaci se zaměřením na odpadové a vodní hospodářství, počítačové znalosti a dovednosti na dobré uživatelské úrovni v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a práce v internetovém prostředí.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26. března 2021 včetně, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@mpo.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: bxtaaw4).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy - 61530“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.
Žadatel podá služebnímu orgánu žádost s přílohami na příslušném formuláři. Vzor je k dispozici na elektronické úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu.
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
K žádosti dále žadatel přiloží:
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
                                                                                                  JUDr. Martina Děvěrová, MPA
                                                                                                  státní tajemnice
Vyvěšeno dne:  23. února 2021
Svěšeno dne:    26. března 2021
 
[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena