Metodik/metodička řízení operačního programu a administrátor/ka monitorovacího systému v odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí (MŽP) - Praha

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 000211 metodik/metodička řízení operačního programu a administrátor/ka monitorovacího systému v odboru fondů EU (oddělení metodické a informačních systémů fondů EU).

Datum vystavení 21.05.2020
Datum platnosti 08.06.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Místem výkonu práce je Praha.
 • Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu nepřítomnosti nejpozději do 14. 3. 2023.
 • Pracovní úvazek 40 hodin za týden s možností povolení jeho zkrácení.
 • Předpokládaným dnem nástupu je 1. červenec 2020.
 • Místo je zařazeno do 13. platové třídy[1].
Náplň činnosti:
 • Tvorba a rozvoj Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci OPŽP.
 • Zpracování návrhů celostátního programu, projektů a priorit pro využití prostředků rozpočtu Evropské unie, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků rozpočtu Evropské unie včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontrola jejich využívání na pozici člena Řídicího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“).
 • Příprava podkladů pro negociaci programu OZP s Evropskou komisí.
 • Koordinace činnosti v oblasti metodických, řídících a navazujících dokumentů OPŽP. Podílení se na metodickém řízení OPŽP, spolupráce na tvorbě metodik, manuálů a dokumentace pro implementaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti prostřednictvím OPŽP.
 • Podílení se na vypracování pravidelných zpráv a výkazů pro Národní orgán pro koordinaci, Platební a certifikační orgán, Evropskou komisi a Monitorovací výbor.
 • Reprezentace Řídicího orgánu OPŽP v resortních a meziresortních pracovních skupinách a spolupráce s odbornými útvary ministerstva, ostatními orgány státní správy a s resortními organizacemi (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR).
Požadavky:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu,
 • znalost anglického nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[2],
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a trvalý pobyt v ČR[3],
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost[4],
 • zdravotní způsobilost.
Výhodou jsou VŠ vzdělání právního, ekonomického nebo technického zaměření, znalost prostředí MS2014+ a Strukturálních a investičních fondů EU, aktivní a analytický přístup k práci, schopnost systematické práce a vytváření administrativních postupů z relevantních materiálů a platných právních předpisů, zkušenost s tvorbou metodik, manuálů a řídící dokumentace, dobré komunikační, prezentační a organizační dovednosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení, uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint).
 
Nabízíme:
 • Zajímavou a dynamickou práci,
 • práci v přátelském kolektivu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • pružnou pracovní dobu,
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání,
 • možnost umístění dítěte do Dětské skupiny,
 • podporu v odborném růstu.
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem, výpisem z Rejstříku trestů a kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadechdoručte ve lhůtě do 8. června 2020 v elektronické podobě na adresu
zamestnani@mzp.cz
nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese
 
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
 
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000211“.
 
Splnění předpokladů státního občanství ČR, dosažení minimálního požadovaného vzdělání a potřebné zdravotní způsobilosti je uchazeč povinen doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.
S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.
Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
 
 https://www.mzp.cz/cz/PM_000211_kveten_2020

[1] Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[3] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena