Metodik/metodička řízení operačního programu (MHMP) - Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy, vyhlašuje dne 24. července 2020 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

Datum vystavení 24.07.2020
Datum platnosti 07.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
metodik / metodička řízení operačního programu
v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 1895)
 
Náplň práce
Metodické zajištění realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů, zejména:
 • koordinace metodické činnosti v procesu implementace operačních programů
 • podíl na vypracování programového a prováděcího dokumentu operačního programu a jeho aktualizaci
 • vypracování systému dokumentace pro operační program
 • zajišťování archivace dokumentů operačního programu a jejich distribuce
 • vypracování systému metodik a postupů pro operační program
 • zpracování postupů pro řízení programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a přípravu podkladů pro certifikaci, komunikaci a publicitu, technickou pomoc, budování absorpční kapacity v rámci závazné řídící dokumentace operačního programu a řízení změn
 • zpracování systému metodik a postupů pro žadatele a příjemce
 • zajišťování provázanost metodik a postupů pro operační program s metodikami Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a dalších subjektů
 • zajišťování souladu dokumentace Evropské komise, ČR a operačního programu v oblasti veřejné podpory
 • spolupráce s finančními a projektovými manažery odboru, Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem financí ČR v oblasti metodického řízení operačního programu.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) plná svéprávnost,
d) bezúhonnost1).
           
Požadované vzdělání
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
Požadované znalosti a dovednosti
 • praxe v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel, Word, Internet)
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni B1 (dle Společného evropského referenčního rámce)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti, analytické myšlení, samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost
 • výhodou zkušenosti v oblasti metodiky fondů EU a znalost uživatelského prostředí MS2014+ 
Nabízíme
 • pracovní poměr na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené
 • plný pracovní úvazek s pružnou pracovní dobou
 • nástup dle dohody
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platové třídě1) 13
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • další vzdělávání, jazykové kurzy, mentoring a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Způsob podání nabídek
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) v českém jazyce prosím zasílejte do 7. srpna 2020 na adresu: kariera.magistrat@praha.eu.
Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – metodik/metodička řízení operačního programu/FON/1895/VM38/20/Z“
 
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka za tím účelem předloží k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a originál nebo ověřenou kopii výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.
 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení a další informace naleznete na úřední desce na www.praha.eu, nebo na magistrátních kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Poznámky
 
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 

 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena