Manažer/ka pro publicitu na dobu určitou (MHMP) - Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatým usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 14. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice "manažer/ka pro publicitu ".

Datum vystavení 14.01.2021
Datum platnosti 29.01.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Náplň práce
 • zajišťování záležitostí spojených s propagací programů, OPPK, OPPA a OPPPR a informovaností mezi subjekty implementační struktury, žadateli a příjemci
 • vypracovávání a řízení realizace ročního Komunikačního plánu OPPK a OPPA a dílčích ročních komunikačních plánů upřesňujících Společnou komunikační strategii ESI fondů v programovém období 2014 - 2020 (tedy pro OPPPR)
 • zajišťování publicity a komunikační strategie programů OPPK, OPPA a OPPPR
 • zajišťování funkčnosti a aktuálnosti webových stránek OPPK, OPPA a OPPPR, zejména zajišťování zveřejnění povinných informací o úspěšných žadatelích
 • zajišťování reportingu, vedení a archivace dokumentace o realizaci informačních a propagačních opatření
 • podíl na přípravě projektů technické asistence OPPK, OPPA a OPPPR v oblasti publicity a propagace
 • zajišťování zadávacího řízení pro dodávky a služby v oblasti publicity.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) plná svéprávnost,
c) způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
d) bezúhonnost1).

Další požadavky
 • orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B1(dle Společného evropského referenčního rámce)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)
 • komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost
Výhodou
 • zkušenosti z oblasti marketingu, PR, copywritingu, organizace konferencí nebo akcí pro veřejnost
 • zkušenosti s realizací / administrací projektů v oblasti publicity ESIF
 • odborné zkušenosti a praxe v oblasti publicity ESIF
 • zkušenosti s redakční činností
Nabízíme
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
 • plný pracovní úvazek, možnost občasné práce z domova
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě 122)
 • nástup dle dohody
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • další vzdělávání, mentoring, koučink, jazykové kurzy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Pro více informací navštivte kariérní stránky MHMP.   

Způsob podání nabídek
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem v českém jazyce3) prosím zasílejte do 29. ledna 2021 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – manažer/ka pro publicitu/FON/2698/VM4/21/Z“.

Uchazeč/ka zasláním životopisu do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. 
 
  
Poznámky
 
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.

Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.  

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena