Kontrolor/ka výběrových řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor kontroly, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 21.09.2022
Datum platnosti 11.10.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení kontrol výběrových řízení přijme referenta/referentku na typovou pozici kontrolor/ka výběrových řízení, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Obor a charakteristika pracovní činnosti (s0944):
 • zajišťování činností souvisejících s implementací OP PIK;
 • posuzování správnosti postupů a souladu realizovaných výběrových řízení („VŘ“) v OP PIK, zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  v platném znění, Pravidly pro výběr dodavatelů, Operačním manuálem Řídicího orgánu MPO, metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími relevantními dokumenty;
 • v rámci administrativní kontroly ověřuje VŘ v informačním systému MS2014+;
 • podílí se na zpracování podkladových materiálů vyžadovaných státními orgány ČR nebo orgány EU.
 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu; v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který nesplňuje vzdělání, ale má vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • praxe v oblasti veřejných zakázek či EU fondů výhodou;
 • základní orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD);
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
Další informace:
 • vznik pracovního poměru dle dohody;
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 11. října 2022 na e-mail: novotnab@mpo.cz.
 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
 
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena