Komunikační úředník/úřednice v oddělení komunikace a publicity operačního programu (MPO) - Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 13.01.2022
Datum platnosti 24.01.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení komunikace a publicity operačního programu (61020) přijme referenta/referentku na pozici referenta/referentky komunikace a publicity operačního programu, a to na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Obor a charakteristika pracovní činnosti (s0476):
 • Zajišťuje informovanost o propagačních, komunikačních a marketingových aktivitách OP PIK/OP TAK.
 • Zajišťuje komplexní marketingové aktivity ŘO OP PIK/OP TAK. Koordinuje přípravu a realizaci publikačních a propagačních aktivit ŘO OP PIK/OP TAK.  Úzce spolupracuje s Odborem komunikace MPO.
 • Koordinuje umístění inzercí v médiích, spolupracuje přitom s odborem komunikace MPO.
 • Spolupodílí se na přípravě a realizaci komunikačních kampaní a komunikační a marketingovou podporu projektů OP PIK/OP TAK.
 • Podílí se na zabezpečení společensko – propagačních aktivit náměstka ministra, ve spolupráci s odborem komunikace pak ministra a MPO.
 • Dohlíží a odsouhlasuje dodržování jednotného vizuálního stylu OP PIK/OP TAK při zajišťování komunikačních a marketingových aktivit jednotlivými útvary sekce fondů EU.
 • Navrhuje, zajišťuje a distribuuje propagační předměty a materiály OP PIK/OP TAK, schvaluje návrhy a cenové kalkulace pořizovaných propagačních předmětů a materiálů pro OP PIK/OP TAK.
 
Požadujeme:
 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014-2020 výhodou;
 • zájem o vztahy s veřejností, komunikaci, média a marketing vítán;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
 
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 
 • být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 • dosáhnout věku 18 let;
 • být plně svéprávný;
 • být bezúhonný[2];
 • dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 • mít potřebnou zdravotní způsobilost.
   
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
 • pružná pracovní doba;
 • příspěvek na stravování;
 • příspěvek na penzijní či penzijní připojištění;
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy (pracoviště MPO — Praha 1, Politických vězňů);
 • karta MultiSport;
 
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.
 
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do
24
. ledna 2022 na e-mail:  (jarkova@mpo.cz) .
 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.                 
 
 
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena